Skip to main content

H

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

haba de trigo: garittako baba
haba: bababeltz
haber: egon
hábil: eskutsu, abill, artetsu, egoki
habilidad: abilidade, arte, taju
habilidoso: esku oneko, eskutsu
habitación: abitaziño
habitante: bizilagun, lagun
hábito: oittura, usadixo; abitto
habla: berbeta, izketa · habla poco ortodoxa: zikin-berbeta · hablando: berbetan · bien hablado: min garbiko
hablador, -a: barriketalari, barriketatsu, barritxu, jarduntsu, kardantxillo, kontulari
habladuría: barriketa, berbakizun, esames, zeresan
hablar: berba egin, jardun · hablar amanerado: eme-eme berba egin · hablar con amabilidad: ondo esan · hablar con la z: zizipozo egin · con la tx: txitxipotxo egin · entre dientes: aopian berba egin · hablar ladrando: zaunka-berba egin · hablar cerrado: zerrau berba egin · hablar demasiado: oillo-ipurdixa jan · no hablar ni pío: katuak mingaiña jan, txistik be ez esan · hablar por hablar: jardunian jardun #hablando de Roma el papa se asoma: otsua aittatu, otsua agertu
hacer: egin; bota · hacer ademan: kiñaria egin · hacer cualquier cosa, lo indecible: ipurdia galdu, ipurdia erre, frakak galdu, iñundienak egin · hacer polvo: auts egin · hacer, terminar casi: itxuratu · hacer por hacer: egitte aldera egin · hacer una faena: ederra egin · hacer una trastada: egittekoren bat egin · hacer frente: aurre egin · hacer el amor: narrua jo, txortan egin, txakilletan egin, buztandu, zirittu, jo, egin · sesión de: narrutaldi, txortaldi · dejarse hacer el amor: narrua edo txortia emon · hacerla buena: gogorra egin · hacerse el sordo: ezentzun egin
hacia: -rutz · adelante: aurreraka; aurrerutz · atrás: atzeraka, atzerutz
hacienda: etxealde
hacha: aixkora · hacha pequeña: kale-aixkora · de carpintero: arotz-aizkora
halcón: alkoi
halitosis: ao-lurrun
hambre: gose; barruko uts, tripazorri, tripaorru · de hambre: gosiak, gosez · sentir hambre: gosetu
hambriento: goseti, gosezto
harina: iriñ · de maíz: artiriñ · de trigo: ogiriñ
hartarse: ase, ok egin, gogaitt egin, lepo egin, leporaiño egin
hartazgo: betekara, asetu
hasta: arte · hasta que: aiketa
hastiar: gogaitt egin, gogaitt eragin, amorratu eragin, iguinddu
haya: pago · haya desmochada: pagomotz · bravía: pago-lizar, pago-luze, · base de: pago-ipurdi · copa de: pago-buru
hayedo: pagadi, pagotei
haz: azao, sorta, eskutada · de ramaje: abar-sorta
hazaña: azaiña, araserixa
hazañoso: azaiñoso
he ahí: (a)or ba! · he aquí: ara emen!
hebilla: ebilla
hebra de hilo: izpi, albeni
hectárea: etarea
hechicera: sorgiñ
heder: usainddu, usaiña egin, antsittu
hedera helix: untz; yedra
hedor: ants, usain txar; atzeraka botatzeko moduko usaiña
helada: izotz · temporada de heladas: izozte · helada con cielo nublado: izotz beltz · con viento polar: antzigar, zurda
helado: elau
helar: izotza egin; izoztu
helechal: garosaill
helecho: garo, ida · helecho hembra: sorgiñ-garo
helianthus annuus: eguzki bedar; girasol
helichrysum stoechas: sienprebiba; siempreviva
helleborus viridis: bizixo bedar; eléboro verde
hembra: eme · estéril: antzu, matxorra
hemorragia: odol-jarixo, odol-juan
henchir: arrotu
hendidura: brintzatu, pitzatu · hendidura en la piel: itzebagi
hendirse: brintzatu, pitzatu, arrakalatu
heno: bedarrondo · tareas del heno: bedarreta, bedar-ontze, bedarrondota
hepatica nobilis: gibel bedar; hepática, hierba del hígado
hepática: gibel bedar
hepatitis: tirizi
heredero: maiorazko
herencia: herentzia · parte correspondiente de la: seniparte, tokamen
herida: zauri, zaurittu, erida, karraputxi · herida grande: zauri · herida pequeña: karraputxi
herido, -a: eridu
herir: zaurittu, eridu
hermana (de hermano): arreba (de mujer): aizta · hermana adoptiva: aiztatzako, arrebatzako, ugez-arreba, ugez-aizta · hermanastra: arrebaerdi, aiztaerdi
Hermandad: Ermendade · hermandad contra el fuego: Suaro
hermano: anai · hermano adoptivo: ugez-anai, anaiorde, anaitzako · hermanastro: anaierdi · mayor de los hermanos: anai nausiña
hermoso, -a: eder, apart, bedinkatu, galant, bikain, bapo, -katxarro · hermosa chica: neska anpolari #larrosia baiño ederraua
hermosura: edertasun, ermosura · momento de: ederraldi
hernia: eten
herrada: edarra
herrador: perratzaille
herradura: perra · ruido de: perraots
herramienta: erremintta
herrar: perrau
herrería: errementaritza
herrero: errementari, errero #en casa del herrero cuchillo de palo: errementarixan etxian zotza burduntzi
hervido: irakiñ
hervir: irakiñ · onom: bor-bor
hervor: irakiñaldi; garbostu
hez fecal: obramentu, kaka
hidrofobia: txakur-amorro
hiel: biozdun
hielo: izotz; kristal, latrontxa · repartidor de: izozdun
hierba cana: zorna bedar, txori kardu
hierba cinta: zintta bedar
hierba enana: txori-kardu
hierba mora: pipar bedar beltz
hierba: bedar · de segundo corte: bibedar
hierbabuena: mendafiñ
hierro: burdiña; kale, uts · hierro dulce: burdingeza · hierro fundido: burdiña-salda · hierro maleable: burdinguri
hígado: gibel · higadillos de cordero: gibelarri
higróforo de los prados: zelai-perretxiko
higuera: piku-arbola, piku
hija: alaba · hija única: alaba bakar · adoptiva: alabatzako, ugez-alaba, alaborde · Hija de Maria: Mariaren alaba
hijo: seme · adoptivo: semetzako, ugez-seme, semeorde · pródigo: aritxalari
hilacha: litx
hilado, hilatura: arigintza, gorueta, ardazketa
hilar: irun · hilar a huso: ardatzian egin · hilar a carrete: txabillan egin · hilar a rueca: goruetan egin
hilera: illara, erreskada, errengillara
hilo: ari · hilo de cuero: soski · hilo de bala: idobala · hilo de oro: urre-ari · hilo de lino: kerru · de hilo de lino: arizko · hilo de agua: ur-negar · hilo de conversación: ari
hilván: ilban
hilvanar: ilbandu
hinchar: arrotu, puztu · hincharse de aire: aizau, aundittu
hinchazón: aundittu, arrautza
hinojo: millu, anis bedar
hipo: zotiñ · hipando: zotinka
hisopo: ixipu
historia: kontu, istorixa
hocicador: muturkari
hocico: mutur, okotz · zona del: muturralde · a hocicadas: muturka, uxarka
hoja: orri, ostro
hojalata: ojalata
hojarasca: orbel, azpigarri
hola: kaixo, ola
holgado: nasai, asero, takolo
holgazán: alperrontzi, nagi
holgazanear: nagikerixan egon, bietza txupatzen egon
holgazanería: alperkerixa, nagikerixa
holgura: olgura
hollín: kedarra · ensuciarse de hollín: kedarratu
hombrachón: gizakote, aketu
hombre: gizon · hombre de paja: kopiñ
hombro: bizkar, sorbalda, sonburu · a hombros: bizkarka, kargaka, sendorka; arretxiko
homosexual: marikoi, atzelari
honda: abailla, trailla
hondonada: sakon, sakonuna, arroskara
honestamente: zintzo
hongo: ondo, ondo beltz, ondo zuri
honrado: zuzen, ondrau, esku garbiko, franko
honras fúnebres: ondrak
hora: ordu · espacio de una hora: ordubete · por horas: orduka
horca: urkabe, urkamendi; sarda
horcajadas, a: ankalatraba
horizontalmente: trabesetara, trabeska
horizonte: isla, ostondo
hormiga: txindurri
hornada: labesu; labealdi; labekara
horno: labe · horno de pan: labetxe · de cal: calera
horquilla: urkilla
hórreo: garai
hortaliza: berdura, ortu-gauza, ortuari
hospiciano: erri-ume, erriko, ospizioko, kajako, sasiko, sasikume
hospicio: ospizio
hospital: ospittal
hostal: ostatu
hostia: gure jauna, komunio, ostixa
hoy: gaur · hoy en dia: gaur egunian
hoyuelo: potxolo · de la barbilla: okotz-zulo
hoz: igetai · hoz de segar: sega-igetai, gari-igitai · hoz con mango largo: aizotz
hozar: ixurtu · hozando: ixurrian, uxarrian, uxarka, muturka
hucha: itxulapiko
hueco entre casas: etxe-bittarte
huella: arrasto, lorratz, aztarren, pista · de pie: ankazulo, ankamarka · de carro: burtarrasto
huerfano, -a: umezurtz
huerto: ortu, ortulau
hueso: azur
huésped: apopillo
hueva de pescado: arbi
huevo: arrautza · huevo clueco: arrautza-loka · huevo duro: arrautza-egosi · huevo semiduro: arrautza-irakiñ · clara de huevo: arrautza-zuringo · golpe en los: arrautzetako · tener huevos: gorringo biko arrautzak euki · a huevo: amama
huída: iges, igesi · huida precipitada: perraots, ankajoku
huir: iges egin, ospa egin, ankak jaso, polaiñak jaso · huyendo: igesi
hule: ule
humareda: kemoltzo
humedad: ezkura, umedade
humedecer: umeldu
húmedo, -a: umel, ezko, eze
humilde: umill
humilladero: santutxu
humillarse: burua makurtu
humo: ke
humor: umore, gaita · mal humor al levantarse: loerre · estar de buen humor: umoreko, umoretsu, aldi oneko... egon #lagunarteko danboliña izan
humulus lupulus: supulu; lúpulo
hungriano: ungriano
huraño, -a: ixuka, izu
hurón: uroe
hurtadillas, a: ixilixan, ezkutuan
hurtar: arrapau, manejau, txapiau
husmear: buskan ibilli
huso: ardatz · husillo patrón: ardatz-nagusi
hydnum repandum: negu-zuza; gamuza