Skip to main content

A

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

abajo: beian · parte de abajo: be
abandonado, -a: narras, zabar, lagia, jaraiña
abandonar: abandonau, laga, bertanbera laga · abandonar un proyecto: etsi · el pájaro sus crias: zapoztu · abandonarse: kaskaldu, bere burua jaraiñ
abandono: abandono, narraskerixa
abaratar: merkatu
abatido, -a: lurjota
abatir: eretxi, bota
abedul: urki · bosque de: urkiri, urkitza
abeja: erle
abeto: abeto
abierto, -a: zabalik
abies alba: abeto
abigarrado, -a: zerratu
ablandar: bigundu; beratu
abogado, -a: abogau
abolladura: maillatu, mazpilddu, mazpillune
abollar: maillatu, mazpilddu
abonar: abonau · abonar con cal: karetu, karadu · abonar la tierra: abonau, gozatu
abono: ongarri, abonu · abono mineral: mineral
aborrecer: ezin ikusi, gorrotau, gorrotua izan
abortar: umia galdu · abortar una vaca: txalilla bota
aborto: aborto
abrevadero: aberga, aska, arraska
abrigar: abrigau
abrigo: abrigo, berogarri
abril: aprill
abrillantar: argi-eragin
abrir: zabaldu, eregi
absurdo, -a: itxurabako
abubilla: argioillar
abuela: amandria, amama · no tener abuela: aide urtxuak abonau
abuelo: aittajaun
abundancia: bolara · abundancia exagerada: disparate, pikardixia, plagia · en abundancia: edozenbat, nai aiña, guraiña, zenbatgure
abundante: ugari, franko; arrika; zorrixan pare; zarta-zarta, farra-farra #dagonian bon-bon, eztagonian egon
aburrir: aspertu; gogaitt egin
abusar: abusau; geixegixan ibili
acá: ona
acabador, -a: akabatzaille
acabar: akabau · se acabó: kitto!, akabo!
acacia dealbata: mimosa; mimosa
acacia: alkaze
acalorado, -a: bero
acaloramiento, momento de: beroaldi
acalorarse: berotu
acantilado: arburu, arkatx
acariciar: igurtzi
acarreador: karriatzaille
acarrear: karriau · acarreando: karriuan
acarreo: karrio · de agua: ureta · de helecho: garota · de leña: egurreta · de tierra: lurreta
acaso: igual, akaso · por si acaso: baezpada, porsiakaso
acebo: korosti
acedera: matxingarratz, bedar garratz
acederilla: barrabas bedar
aceite: olixo · frito: olixo erre · crudo: olixo gordiñ
aceitera: olixontzi
acelerar: bizkortu
acelga: zarba; ortuko txuleta
acentor: sasitxori
aceña: malatu, konporta, andapara
aceptable: ainbesteko, dezente, itxurazko, tajuzko
aceptar: ontzat emon · una apuesta: zurittu · aceptar humildemente: belarrixak makurtu
acequia: andapara
acer campestre: azkar, astigar; arce
acerar: galtzairutu
acerca de: barri, gaiñian
acercar: gerturatu, urreratu
acerico: kutun
acero: galtzairu · acero rápido: galtzairu-laster
acertar: igarri, azertau, antz emon; asmau
acetre: antosiñ, txolet
acicalado, -a: apaiñ, dotore; peripuesto
acidez: biotzerre, garratz-gusto, garraztasun
aclaración: garbittasun, argittasun
aclarar: argittu, garbittu · el día: eguna argittu
acobardarse: kobardiau, kobardetu, karraskaria jo
acoger: artu · acoger bien: ondo artu
acojonarse: koskabilluak ximurtu
acometida: ekiñaldi
acompañante: laguntzaille
acompañar: lagun egin, lagundu
aconitum napellus: alargun bedar
acoplar: ezarri, ezkondu
acordarse: akordau, gomutau, burura etorri
acordeón: soiñu, esku-soiñu, akordeoi, filarmonika, infarnuko auspo · cromático: soiñu aundi · diatónico: soiñu-txiki · tocar el: soiñua jo · como un acordeón: filarmonikian moduan
acordeonista: soiñujole
acostarse: lotaratu, oeratu
acostumbrarse: oittu, egin, jarri, akostunbrau #astua makillara letxe oittu · acostumbrase a la casa: etxeko egin, etxekotu
acreedor, -a: artzekodun
activo, -a: egitteille · ser: geldi egotekua ez izan
acto religioso: elizkizun · acto sexual: eginkizun
actuación: jokabide
actuar: jokatu
acurrucarse por miedo, etc.: kuskurtu, kixkurtu, kokilddu
acusica: pikutero
achaparrado: txaparrote, mozkote, zapotx
achaque: aje
achicoria: atxikoria
adecentar: itxuratu, txukundu
adecuado, -a: egogi, apropos, aukerako, autuko
adelantado, -a: adelantau, aurreratu
adelantar: aurreratu, adelantau
adelante: aurrera
adelanto: aurrerapide, adelantu
adelgazar: argaldu, flakatu, mirrinddu
ademán: kiñu, kiñara, siñu, imintziño
además: gaiñera, aparte
adentro: barru · para mis adentros: nere kautetan
adiestrado, -a: erakutsittako, ezittako, bezau
adiestrar: erakutsi, ezi, bezau
adiós: adios, adixo, agur
adiposidad: gizen
adivinar: antz emon, igarri
admiración, excl: sekula alakoik!, ostras!, ene ba!
admirar: adurra darixola geratu
admitir: amitidu
adoración: adoraziño
adorar: adorau
adornar: apainddu, dotoretu
adorno: apaindurixa, apaingarri, edergarri
adrede: apropos, naitta, gureta
adueñarse: jabe egin, jabetu
adulación: leunkerixa, zurikerixa
adulador, -a: ipurgarbitzaille, laban; jesuita
adular: olixua emon, jaboia emon, ipurdia garbittu
advenedizo, -a: ezarri
adversario, -a: kontrarixo
adversidad: arriabar
advertir: aitzen emon; erreparau
aeroplano: arioplano, abioi
aesculus hippocastanum: indi-gaztaiña; castaño de Indias
afamado, -a: famau, sonau
afán: afan · de poder: goragura, aundigura, aundinai · persona con afán de poder: goragurako, aundigurako, aundinaiko
afanarse: saiatu · mucho: tximiñuanak egin
afanosidad: afankerixa
afanoso, -a: afantsu
afearse: zatartu, itxuria galdu, itxuratik urten
afeitarse: bizarra kendu
afeminarse: emetu
afición: afiziño, zaletasun
aficionado, -a: zale · muy: amorratu, porrokatu
aficionarse: zaletu · al dinero: dirura jarri · a estar junto al fuego: sukatutu
afilado, -a: zorrotz #labaiñia baiño zorrotzaua
afilador, -a: zorroztaille
afilar: zorroztu · la guadaña: arraiztu, arrittu
aflojar: nasaittu · aflojarse la ropa: emon · un tejido: saretu
afónico, -a, ponerse: eztarri-gilixa jarri, eztarrixa urratu
afortunado, -a: suertetsu
agachadiza: istingor, mingor · agachadiza chica: mingor txiki
agachar: makurtu
agalla de roble: kukusagar, kukubala, pospoliñ
agaricus campestris: txanpiñoi; champiñón
agarradero: eskuleku, elduleku
agarrado, -a: siku, agarrau, pitxirri · baile agarrado: agarrau, dantza-lotu
agarrar: ebatu, eldu
agarrotado: lotu
agarrotarse: anportu, lotu, sortu
agateador: katamar-txori
agave americana: erreuma bedar; pita
agenciar: jirau, ingaratu, inguratu, eskuratu
ágil: ajil, bizkor
agitanado, -a: zapozta
aglomerarse: moltsotu
agobio excl: puf!
agonía: azken arnasa, agonixa
agosto: agostu
agotado, -a: mangauta, etenda, ukatuta
agotamiento: mangau
agotarse: agortu; errebentau, ukatu, eten
agracejo: algarratz
agradable: gogozko, gustoko
agradar: gustau
agradecer: eskerrak emon, estimau
agradecido, -a: esker oneko
agramadera: tranga
agramar: trangau
agriarse: garraztu
agrietarse: zartiau, pitzatu
agrimonia eupatoria: aitona bedar; agrimonia
agrimonia: aitona bedar
agrio, -a: garratz, gazi (sagar)
agua: ur, mama · bendita: urbedeinkatu · caliente: urbero · corriente: ur korrent · dulce: ur geza · ferruginosa: metalur · caliza: kareur, troskaur · empatanada: urustel · estancada: urgeldi · golpeada: ur maillatu · profunda: ur sakon · poco profunda: urazal · salada: ur gazi · sucia, turbia: urzikiñ · sulfurosa: urats · y jabón: jaboiur · y vino, mezcla: urardao · a flor de: urazalian · andar en el: plisti-plasta, txipili-txapala ibili · tomar aguas en el balneario: urak artu · hacer la traída de aguas: urak ekarri, ipiñi
aguabenditera: urbedeinkatu-ontzi
aguanieve: edur-busti, edur-ur
aguantar: aguantau, eutsi, iraun, burutu
aguante: aguante
aguardiente: aguardintte
agudeza: sake
agudo, -a: zorrotz
aguerrido, -a: porrokatu, amorratu, ereje
aguijón: akulu; mizto
aguijonazo: akulukara
águila: agila · águila real: arranbaltz
aguilón: agilloi
aguilucho: miruzuri
aguinaldo: gabonsari
aguja: orratz · de coser: jostorratz · de calceta: galtzetorratz · de coser colchones: albandorratz · de punto: lanorratz
agujerear: zulatu
agujero: zulo · agujerito: potxolo · agujero de la colada: lixa-potzu
agusanarse: arrak egin, arrak jan · la fruta: arkuak jo, arkua egin
ah de la casa!: abemaria!, eup!
ahí: or; orra · ahí te las arregles: allakuidaos!, or konpon!
ahijada: alabaorde, uez-alaba; besotako · ahijado: semeorde, uez-seme; besotako
ahínco, con: jota ke, jota sua
ahogar: itto
ahogo: ittomen
ahojo: begizko · echar mal de ojo: begizkoa bota
ahora: oiñ · lo de hasta ahora: oinddiokua · hasta el momento: oinddiokuan · de ahora, actual: oingo · por ahora: oingoz · ahora mismo: ointxe, ointxe bertan · de ahora mismo: oingotxe · esta vez: oinguan
ahorcamiento: urkamendi, urkabe
ahorcar: urkatu
ahorrador: aurreratzaille; salda-gizon
ahorrar: aurreratu
ahuecarse: arrotu, aroldu
ahumar: keetu, keia emun
aire: aize, aide · aire de tormenta: odeaize, ostaize · en el aire: aidian · a su aire: bere kasa; bere artekotan
airecillo: aide
airoso, -a: aidoso, libre
aizkolari: aixkolari
ajado, -a: maiz, ajau
ajarse: maiztu, ajau
aje: aje, astelen, bixamon
ajo: berakatz · ajo de oso: suba-kipula, zapo-kipula, suga-bedar · estar en el: tartian izan
ajuar: arrio · doble ajuar: arrio bikoti · mostrar el: arriua bota
ajustador: limari
ajustar: ajustau, agokatu
ala: ego · alado: egodun
alabanza: abonu, lora
alabar: abonau, ponderau, jaso, goratu
alacrán: lupu
alambrada: alanbradura, alanbrerixa
alambre: alanbre · espinoso: alanbre-eztaka, txarrantxa · de red: alanbre-sare
álamo: makal, txopo
alarde: fanfarreixa
alargado, -a: luzenka
alargador: luzagarri
alargar: luzatu
alarido: ulu · dando alaridos: uluka
Alava: Araba
alavés: arabar
albahaca: alboraka
albañil: igeltsero
albañilería: igeltserotza, igeltserixa
albarca: abarca
albardar: albardau, iriñetan pasau
albarquero, -a: abarkagiñ, abarkero
albérchigo: alberretxiko
alcalde: alkate · de barrio, pedáneo: auzo-alkate, errejidore
alcance: alkantzu
alcanfor, bola de: sits-bola
alcanzar: arrapau, antxitu
alcaraván: frankoliñ
alcatón: alkaton
alcaudón: buruaundi
alcohol: alkol · de farmacia: alkol, espirittu puru
alegrar: poztu; argittu
alegre: alegre; pozik · estar: pozak egon, pozik egon
alegría: poz, poztasun, alegerentzi · de vivir: bizipoz · motivo de: pozgarri · de pura: pozan pozez
alejarse: urrinddu, aldeandu, aldendu, alde egin, apartau
alelarse: lelotu
aleluya: barrabas bedar
alentar: aizia emun
alerce: alertze, piñuzuri
alero: egal, bolau, alero · espacio bajo el: egalpe, txitxinpe
alfalfa: alpaje
alféizar: egal
alfiler: orratz, afiel
alfilerillo de pastor: lausarda
algo: zerbaitt, zeozer, ezer
algodón: algadoe
alguacil: aguazil · de abastos: plaza-batzaille
alguien: norbaitt, iñor
alguna vez: bein edo bein, noizbaitten, baten baten, sekula · algunas veces: batzutan, iñoiz, noiz edo noiz
algunos, -as: batzuk, batzun batzuk; banakan bat(zuk), zenbaitt
alhaja: edergarri, alaja, pitxi
alholva: aillorba
aliarse: alkar artu
alicaído, -a: jota #ontza arbola barruan bezela
alicate: alikate
aliciente: bizipoz
aliento: arnasa
aligerarse: arinddu · de cascos: buruarinddu, kaskaldu
alimaña: friztixa, piztixa
alimentación: mantenu, jateko
alimentar: mantendu
alimento: jaki
alisar: berdinddu, finddu, lisotu
aliso: altz
alium ursinum: zapo-kipula; ajo de oso
alivio: nasaittu
alma: anima · alma errante: anima galdu
almeja: txirla
almirez: almaitz, mortero
almohada: burko, almuada
almohadilla: bigungarri
almóndiga: almandongilla
almorrana: almorrana
alnus glutinosa: altz; aliso
alondra: kalandria
alpargata: abarketa, apreta
alpargatería: abarketeritza
alpargatero: abarketero, apretero
alquiler: errenta
alrededor: inguru, jira · alrededor de: inguruan, jiran
altanería: urgullu, arrotasun
altar: altare
alteración: gorabera
althaea officinalis: malbabisko; malvavisco
altibajo: gorabera
altivo, -a: jaiki, tente · ser: kukurra goixan euki
alto, -a: altu · en voz alta: altuan, altutik · alto!: alto!, epa!, geldi or!
altura: altura · dar: altutu
alubia: baba · alubia roja o pinta: tolosa baba
alucinación: begittanziño
alud de nieve: edur-luetzi
alumbrar: argi egin, argittu
alumno: ikastaille, eskolante
allanar: berdinddu, lautu
allí: an · allí mismo: bertan
allium cepa: kipula; cebolla
allium porrum: porru; puerro
allium sativum: berakatz; ajo
ama de casa: etxekoandra
amado, -a: maitte, laztan
amamantar: bularra emon, titixa emon
amanecer: eguna zabaldu, eguna argittu; egunsenti, goizalde, ostargi
amanerado: piringito, emeki
amanita caesarea: kuletro; oronja
amanita muscaria: kuleto faltso; falsa oronja
amansar: otzandu, mantsotu, umildu
amar: maitte izan, maittatu, nai izan
amargo, -a: mikatz
amarillear: orittu
amarillento, -a: orixka
amarillo, -a: ori, laru
amasar el pan: kurtidu, amasau
ambiente: giro
amenazar: eskua jaso, agiñak erakutsi, amenazau
América: Ameriketa
amigarse: aixkiratu, lagun egin, lagundu
amigo, -a: lagun · amigo íntimo: aixkire, laguntxo · viejo amigo: lagunzar · amigo de dádivas: artuzale
amigote: lagun-moduko
amilanarse: kokilddu, oillotu, arrio egin, karraskaria jo
amo: ugezaba, nausi · ser el amo: nausi izan
amoldarse: moldatu, jirau, konpondu
amontonar: pillatu, torretu, tolostu
amor: maittasun, naittasun · amor propio: amor propixo · amor del hortelano: bedar latz (bot.)
amoratarse: beltzittu, ubeldu
amorío: amorixo
amortiguador: bigungarri
ampolla: pusillo, baba
amuermado, -a, estar: murmuak jota egon
amuleto: kutun
amygdalus persica: frixku; prisco, pavía
anagallis arvensis: pasmo bedar; murajes
analfabeto, -a: eskolabako
anaquel: arasa, balda
anciana: atso · anciano: agura
ancho, -a: zabal; nasai, · a lo ancho: zabaletara
anchoa: antxoa
andador: andadore
andamio: aldamiño
andanza: ibillera
andar: ibilli · bien: txorixan moduan · con cuidado: argi ibili · andar de la ceca a la meca: andakatik mundakara ibilli · como los viejos: txikili-txakala ibili · andares: ibillera, pausaje · con andares desgarbados: dingili-dangala · andares rápidos: abantzada · andando: oiñez
andarín: ibilttari
andas: andak · portador del féretro: andero
andereño: andereño
anestesiar: konortia kendu
angarillas: angailla
ángel: aingeru · ángel de la guarda: aingeru guardako
ángelus: aremaittako, anjelus · angelus mañanero: egunalbako, albako, argialbako
anginas: anjinak
angostura: estuuna
anguila: aingira · cría de anguila: angira-zinbrixo
angula: angula
angustia: larrittasun · momento de: larrialdi, larrittu
angustioso: larri
anilla: eraztun · anillo de castigo: txinga
anillo: eraztun
animadversión: ikusiezin
animal: animalixa · animal para reproducción: kastatarako, azittarako
animar: animau
ánimo: adore, animo, aide · animo!: ori ori!, eutsi goixai!
animoso, -a: adoretsu, animoso
aniquilar: anikillau
anís: anis, pattar zuri
ano: ipurzulo, atzeko zulo, tutu
anoche: bart
anochecer: gautu, illundu; illuntze, illunabar, illunkera; istantz
ansia de notoriedad, grandeza: aundinai, kabidueziñ · ansia de vivir: bizinai
antaño: aintziñan, aspaldi · desde hace mucho: aspaldittik · hace bastante: aspalditxo
antelación, con: aurrez
antemano, de: aurrez, aldez aurretik
antepasado: aurretiko
antes: len
anticuado: antigual, antigualeko
antifaz: kukumarro
antiguo, -a: antigual, antigualeko; aspaldiko
antipático, -a: mozorro, zorro; muturbeltz
antojarse: buruan sartu, buruan jarri; potrotan jarri
antojo: litxarreria
anudar: korapillua egin, korapillotu
Anunciación, día de la (III-25): Andramaixa Martiko #Andra Maixa Martiko, artian udia tatiko, andik aurrera betiko
anzuelo: amo, antzuelo · de anzuelo: amoko
añadido: ezarri
añadir: geittu
añil: anill
año: urte · un año: urtebete · de año: urteko · pasan los años: urtiak joan, urtiak etorri · año pasado: igez · este año: aurten · año de nieves: edur-urte · Año Nuevo: Urtebarri #urte barrixai zoruak be igarri · Año Viejo: Urtezar
apacentar: larrau
apaciguarse: baketu
apagado: il
apagar: emendau, amatau, itzali, atzeiñ, itxungi
apalear: egurtu
aparato: aparato, katxarro · aparato enorme: katxarrozar, tramankulu
aparecer: agertu, agiri, azaldu
aparejo: aparejo
aparentar: itxurak egin; emon · ser lo que se aparenta: itxurian jabe izan · ser lo que no se aparenta: itxuraz bestekua izan, itxurian kontrakua izan
apartar: apartau, baztartu
aparte: aparte
apasionado, -a: amorratu, porrokatu; perru
apático, -a: geldo, mele-mele
apea: apea
apedrear: arrika egin
apegado, -a la madre: amazulo
apelar: gora jo
apelmazar la tierra: tringotu, zepatu, trillua egin · apelmazado: zepa-zepa eginda, tringotuta
apellido: apelidu
apenarse: pena artu
apenas: apenas
apéndice: estesobre
apendicitis: estesobreko
apetito: entrama, apetito, sake
apilamiento: tolostura #tolosturia lapurra dala
apilar: tolostu, tolosturan jarri; torretu · apilar madera: kastillotu
apio acuático: apio bedar
apium graveolens: apio bedar; apio acuático
aplacarse: otzandu, mantsotu, umilddu, kabidu
aplanado: zapal
aplastar: zapaldu; mazpilddu
aplaudir: txaluak jo, txalo egin
aplauso: txalo
apocado, -a: mengel, merenge
apoderarse: jabe egin
apodo: ezizen, gaitzizen
apolillarse: sistu, sitsak jan, zerendu
aposta: apropos
apostar: jokatu, posturia jokatu · apostando: ezarrixan
apóstol: apostolu
apoyado: ...en kontra; ziar-etzinka
apoyo: euskarri
apreciar: estimau, estimau euki · apreciar un sonido: sentidu
aprecio: estimaziño · hacer aprecio: estimaziñua emon, aprezio egin
aprender: ikasi
apresar: preso artu, preso sartu
apresuradamente: arrapataka, astrapalaka, aztarka
apresuramiento: prixa, arrapataka, aztarka
apresurar la marcha: agurotu, bizkortu
apretar: estutu
apretón: estutu
apropiado, -a: egogi, apropos, aukerako; erako, ganorazko, fundamentuzko
apropiarse: norberandu, beregandu, eregandu · apropiarse indebidamente: sako egin
aprovechar: aprobetxau · aprovechar la comida: on egin · que aprobeche: on egin daizu(e)la, kaprobetxe
aprovechón: tontolisto, aprobetxategi
apuesta: postura, aposta, trabes · apuesta de hachas: aixkol-joku
apuntalar: puntaliau
apuntar: apuntau
apuradamente: estu, larri, larri eta estu
apurarse: larrittu, larrixak emon, estuasunak emon
apuro: estuasun, estualdi, larrialdi · en caso de apuro: estuasunian · poner en apuros: larri artu, estu artu
aquel: a, aura
aquí: emen · aquí mismo: bertan · de aquí: bertako · hacia aquí: onutz
arado: golda · surco del arado: golda arrasto, goldazoi, goldazulo, zotarro
arándano: abixa, berro-maats
arandela: birola
araña: miarma, amarratz, masma
arañar: atzamarka egin; markau, urratu
arañazo: urratu, atzaparkara
arar: goldatu, goldaketan egin
árbitro: refere, arbitro
árbol: arbola · árbol bravío: tantai, -lizar, -makatz
arboleda: arbolai
arca: arka · arca fija: troja #gari ona trojatik saltzen da · arca de trigo: gari-kutxa
arcabuz: arkaboz
arcada: larrigura, botagura
arce: azkar, astigar
arcilla: buztiñ · blanca: buztinzuri · roja: buztingorri · de arcilla: lurrezko, buztiñezko
arcipreste: arzipreste
arco: arku · arco iris: ostarku
arcón: kutxa; kutxatilla · arcón pequeño: kofre
ardilla: katagorri, katamixar
ardor de estómago: biotzerre
ardorosamente: adoretsu, sutsu, erreme
ardoroso, -a: bero #txingarra beino beruaua
arena: arae
arenal: ariatza
arenar: arenau
arenisca, piedra: arenarri
arenoso: araetsu
argolla: txinga, estun
argoma: ota
argomal: otadi, otatza
arisco: zorro, mozorro, zurkaitz
arista: ertz · de casa: kantal, etxekantal kantoe · de tejado: gaillur
arma: arma
armario: armaixo · de cocina: arasa-armaixo, sukalde-armaixo
armazón: armazoe, eskeleto
armería: armagintza, armerixa
armero: armagiñ
armonía: armonixa, unamonixo
arnés de animal: aparejo
árnica: iodo bedar, ebagi bedar
aro: txirrinbola, txirringa · aro de metal: uel · aro de tonel: uztau · aro: subarto (bot.)
arraclán: zumalikar (bot.)
arraigar: artu, lurra artu, sustarra artu, jarri
arrancar: arrankau, martxan jarri
arranque: arranke
arrastras: tarrasian, tatarras
arrastre de piedra: proba · con burro: asto-proba
arre: arre · a arre borriquitos: arreburroka
arrebato: arrebato
arreglado: txukun
arreglar: moldatu, arreglau, jirau, konpondu, manejau; itxuratu, modutu, txukundu #konpontxo egin · arreglarse bien: bat artu · arreglarse mal: biur konpondu · arreglar la casa: etxia jaso
arreglo: konponbide, arreglu · arreglo de caminos: bidegintza
arrejuntarse: arrimau · vivir arrejuntados: arrimauta bizi
arrendajo: eskillaraso
arrepentimiento: damu
arrepentirse: damutu, damu izan, garbatu
arrhenatherum elatius (subsp bulbosum): errosaixo bedar, moitta; tortero
arriba: goi
arriero: mandazaiñ
arriesgar: arriskau
arrimada: arrimara
arrimar: arrimau · arrimarse en el baile: arrimaria jo
arrimo: arrimu
arrinconar: baztartu
arroba: arrua
arrodillarse: belaunbikotu, belaunbiko jarri
arrojar: jaurti, bota · arrojar lejos: arrika bota
arroyo: errekatxo
arroz: arroz · arroz con leche: arrozkoletxe
arruga: ximur
arrugado, -a: ximur
arrugar: ximurtu
arruinar: arruinau · la casa: etxia jan
arte: arte
artesa: eromai
artesanía: eskulan
articulación de huesos: txori
artículo: jenero · artículo de fé: artikulu fedezko
artimaña: martingala, trikimaiñu, trikimaiña
artium minus: lapa, lanpatz; lampazo
artz: oso
arum italicum: subarto; aro, jaro
arundo donax: kaiñabera; caña
arveja: txidar, zalga
as: bateko
asa: kerten, elduleku, eskuleku, asta · de caldero: uztau
asado: erre · poco asado: errearin, egiñarin
asador: burduntzi
asalariado, -a: jornalero
asar: erre · asar con asador: burduntzixan erre, txitxiburduntzi egin
ascendencia: jatorri
ascensión: igoera
asco: iguiñ, susuma · expr: aj! · dar asko: iguiña emon
ascua: txingar
aseado, -a: txukun, garbi, aton
asearse: txukundu, garbittu
asentarse: asentau · en un sitio: zulo egin, bertako egin
aserrador: zerrari
aserrar: zerran ebai, zerrau
aserrar: zerrau
así: ola, ala; alaxe, artara · así así: zelabaitt, kikili-makala · así que: asi ke
asiento: jarleku, asiento
asir: ebatu, eldu
asma: asma
asnal, especie: asto-ganau
asno: asto · voz para atraer: potx-potx
asocial: basaganau, basakristau
asombrarse: ikaratu, zurtu, txokau
asombro, expr: aiba!; asko da ba!; aittiaren!; diabru guztiak bat eginda be
aspaviento: aspamentu
aspecto: itxura; bista; alde · de aspecto: itxuraz · de mal aspecto: itxurabako · de aspecto aceptable: itxuroso
aspereza: laztasun
áspero: latz, lakar; takar, gozakaitz
asquearse: iguinddu
asqueroso: iguingarri
astilla: ezpal · astilla grande: bringa, pitzeki · astillita: brintza · hacer astillas: ezpalak egin
astillar: bringau · astillar como una tea: zuzittu
asunto: gorabera, kontu, autu
asustarse: billurtu, ikaratu, sustau
atabal: atabal
atabalero: atabalero
atadura: lotura
atajar: atajua artu
atajo: ataju, bidetxur
ataque: atake, arramatada · al corazón: biotzeko
atar: lotu · atar en corto: kate motzian lotu #no atar los perros con longanizas: an be txakurrak ortosik; an be babak lekatik
atareado, -a: lanpetuta, lanpian
atemorizado: billurrez aidian
atemorizar: billurtu, azurretaraiñoko billurra sartu, zukurutza sartu
atención: kontu, atentziño · prestar atención: aintzakotzat artu, kontu egin
atento, -a: argi, zoli · estar atento: erne egon, argi egon, zoli egon
aterirse de frío: suminddu, ozminddu
aterrizar: lurra artu
athyrium filix-femina: sorgin-garo; helecho hembra
atolondrado: mozolo
atontarse: tontotu, lelotu
atragantarse: eztarrixa trabau · atragantarse hablando: arbi-atala trabau
atrapar: arrapau
atrás: atzian · siempre atrás: txakurran buztanan moduan, beti atzian
atrasar: atzeratu · la pelota: arrotu
atreverse: atrebidu
atrevido, -a: atrebidu, baliente, dezididu, urten
atrevimiento: atrebentzia
atrio: atai · de iglesia: elizpe, elizatai
atropelladamente: arrapataka
atún: atun
audacia: balore
aullido: ulu · de gato: katumarrosa
aumentar en número: geittu, ugarittu, ugaldu · de peso: astundu · de tamaño: aundittu
aún: oinddio · aun así: ala ta be; artian
aunque: arren, naiz eta, baiña
aurora: egunsenti
aurresku: aurresku
autóctono, -a: bertako
automóvil: auto, automobill, kotxe
autor, -a: asmatzaile
auxilio: laguntza
avance: aurrerakara, aurrerapide, abantze
avanzar: aurreratu
avaro, -a: siku, ximur, xur, zeken zirkiñ #kedarria baiño sikuaua
Ave María: abemaria
ave: egazti · de paso: paseko egazti · rapaz: txitxalapur, miru
avefría: egabera, azpizuri
avellana: ur
avellano: ur-arbola · silvestre: urritz · palo de: urritz-makilla · jaral de: urritz-txara
avena fatua: olo gaizto; avena silvestre
avena sativa: olo; avena
avena: olo · avena silvestre: olo gaizto
aventadora (máquina): dornu
aventar: aizau
avergonzarse: lotsak emon, lotsatu
avidez: gose · de dinero: diru-gose
ávido de riqueza: gose, dirugose
avión: abioi, arioplano · avión común: ernara txiki, abijoi
avisar: aitzen emon, abixau, abixua emon
aviso: abixu
avispa: erlabixo
avispada: perkatx
avispero: erle-apixa
avispón: erlamiño
avivar: bizittu
ayer: atzo · antes de ayer: erañun · antes de antes de ayer: erañuntxo, erañun-antxitxik
ayuda: laguntasun, laguntza
ayudar: lagundu · ayudar misa: mezia lagundu, erasan
ayunar: barau egin · romper el ayuno: baraua ausi
ayuno: barau
azada: atxur · pequeña: jorrai · de dos púas: ozbiko, atxurkilla · ancha: palar, kortatxur · larga: otatxur · azadón de madera: pelaki
azorarse: aztoratu
azotaina: zapinddu · de ortigas: asun-berotu, asun-blastio
azotar: zapinddu, jipoia emon
azote: zibitta, zigor
azúcar: azukar
azucarero: azukar-ontzi
azucena: lilixo
azuela: azuela
azul: azul, urdiñ
azumbre: azunbre
azuzador, -a: zirikalari, suemoteille; endredadore, endregatzaille
azuzar: axaxa emon, zirikau, su emon · azuzando: zirika