Skip to main content

T

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

taba: tortolos, sakapon · jugar a: tortoloska jokatu
tabaco: tabako, tabakorri · de liar: egitteko tabakorri, pikadura · caja rectangular: tako
tábano grande: ezpata, mandaeuli
taberna: taberna; ardandei; tabernazulo · taberna municipal: herriko taberna #tabernazale, etxe galtzaille; tabernatik datozenak burua bero eta ankak otz
tabernero: tabernari
tabla: ol, tabla · tabla para la candelilla: argizaiol · tabla de tejado: lata · de secar quesos: gaztanol
tablón: ol, tabloe
taburete: aulki
tacada: takara
tacaño: siku, ximur, zeken, kedarria baiño sikuaua
taco: tako; maldiziño
tacón: takoi
táctica: tatika
tacha: tatxa
tachar: tatxau
tachón: morroskillo, zirriborro
tachuela: tatxuela
tajo: taju
tal: alako, onen
taladrar, máquina de: zulatzeko makina
taladro: daratillu · taladro pequeño: estanbedar · taladro para piedra: laztabin
talento: buru
talo: talo · de harina de trigo: obispo-talo
talón: orpo
tallar: landu
taller: tailler, fabrika · de bicicletas: alkiler
tallo: kerten, lasto · tallo de maíz: artalasto
tamaño: tamaiñu
también: baitta be, be
tambor: danbor · de asar castañas: danboliñ, erre-galdara
tamboril: danboliñ
tamborilero: danbolinttero
tampoco: ezta
tan: bezin, aiñ · tan bien: bestian
tanaceto: lora txiki
tanacetum parthenium: urrabotoi; matricaria
tanacetum vulgare: lora txiki; tanaceto, lombriguera
tanda: egiñaldi, txanda
tanganillo: tanganillo
tantear: tantiau
tanto: aiña, ainbat; ainbeste, beste, laiñ, onenbeste, orrenbeste, ainbesterako, ainbesterainoko
tapa: tapa · tapa de ventana: bentana-tapa
tapaculos: astalarrosa
tapar: tapau, estali
tapón: tapoe
tarabilla: maratilla · de metal: krisket, txinget; otatxori
taraxacum officinale: lorori; diente de león
tardanza: tardantza
tardar: tardau, berandutu
tarde: atsalde; berandu, belu, alako baten, nekez · hacerse tarde: berandutu, belutu
tardío: beranduko
tarea, trabajo: lantegi, zeregiñ, eginkizun, taria
tarín: tariñ
tarta: tarta
tártago: sator bedar
tartamudez: esaneziñ, tartamutu
tartamudo: esaneziña daukana, tartamutu, tartako
tartana: tartana, katxarro, karraka
taxus baccata: agiñ; tejo
taza: taza · taza pequeñita: kikara
tazón: katillu, jesus-katillu · tazón grande: fraille-katillu · tazón de leche: esne-katillu · tazón lleno: katillukara
te: te
tea: zuzi
teatro: teatro
techado: teillape
techo: tetxu
teja: teilla · teja de cobijo: gaillur-teilla
tejabana: etxe-ordezko, tejabana
tejado: teillatu · poner el tejado: teillatua emon
tejavana: tejabana, etxe-ordezko
tejedor: eule, eungille, tejero
tejeduría: tejerixa
tejemaneje: maneju
tejer: eo, jo, ixo, euna egin, eundu
tejería: teillerixa
tejero: teillegin
tejido: eun, tela
tejo: agiñ
tela: tela · cierta tela fina: erretorta
telar: euntegi
telaraña: ameraun, masma-etxe
televisión: telebisiño
tema: kontu, gei · de conversación: berbakizun, zeresan
temblar: ikara egin, dardara egin · temblando: ikaraz, dardaraz
temblor: dardara, dardaizu, ikara
temer: billur izan
temible: billurgarri
témpero: aro
templado, -a: epel; txepel
templar: epeldu; tenplau, tenplia emon · la leche mezclando fría y caliente: ozberua egin, apaztu
temple: tenple, aro · estar de buen o mal temple: tenple onian edo txarrian egon
temporada: aldi, denpora; zati · en una temporada: zati baten
temporal: denporale
témporas: kuarta-tenpora
temprano: goiz; goizagoko · fruto temprano: goiz-...: goizpatata, goizkeixa
tenazas: tenazak, porrikak, kurrikak · de poda: porak · tenacillas de fuego: suatzak
tenca: tenka
tendencia: joera, jokera
tendero: dendari
tendón de píe: anka-zaiñ
tenedor: tenedore
tener: euki, izan · tener a mano: eroso euki · tener ganas: goguak eginda egon, gogua euki, goguak emon
tensión: tentsiño · en tensión: tiran
tentación: tentaziño
tentar: tentau, zirikau
teñir: tintau
tepe: zoi, zotal
tercio: irutik bateko
terco, -a: burugogor, temoso, terko, tukur, egosgogor, kasketoso, berekoi, bereki, berekor #astua atzeraka baiño terkuaua
terminar: akabau, bukatu, azkenak emon; gastau, emendau, despatxau
ternero: ixko, txal, zekor · ternero pequeño: txaltxiki · semental: puestoko ixko · ternera: bigantxa, biae
ternura: biguntasun, samurtasun
terquedad: tema, kasketa, terkedade
terraja de roscar: karabil, terraja
terraplen: terraplen
terraza: terraza
terremoto: lurrikara
terreno: saill, lur, terreno · terreno vecinal: auzo-lur · terreno comunal: erri-lur · terreno pequeño: mustruka
terrible: izugarri, latz
terrón de azucar: azukar-tontor · terrón de tierra: erpil, mokill, zopil · formarse terrones: erpilddu
terruño: oillolur
tertulia: tertulixa
testamento: testamentu
testarazos, a: topeka
testículo: barrabill, koskabillo, potro, ale, arrautza
testigo: testigu · papel de: testigutza
testuz: lepazur
teta: titi, bular · de tetas tiesas: titiarro · de grandes: titiaundi · magrear tetas: titijorran egin
tétano: kangrena
tía: izeko, tia
tibia: ankazur, bernazur
tibieza: epeltasun
tibio: epel
tiempo: denbora, giro, egualdi, sasoi · tiempo disponible: asti; astialdi · no disponer de: arnasia artzeko asti barik ibili, txixa egiteko asti barik ibili · buen tiempo para dormir: logiro · buen tiempo para la siembra: azaro · tiempo frío: ozmiñ · tiempo frío y húmedo: busti-otz · tiempo malo: egualdi txakur · en poco tiempo: utsa denporan · en tiempo pasado: denpora baten, aintziñan · a tiempo: denporaz, sasoiz · con tiempo: denporiakin · en largo tiempo: luzaro, luzaruan · a largo tiempo: luzera · para largo tiempo: luzerako · matar el tiempo: denporia emon #cada cosa a su tiempo: keixak sasoian; sasoian sasoikua
tienda: denda
tierno, -a: guri, samur, bigun
tierra: lur · tierra arcillosa: buztin-lur · tierra negra: lur-baltz · tierra roja: lurgorri · tierra firme: lior · tierra nueva, recien roturada: luarri, lubarri · faz de la tierra: lurrazal
tieso, -a: tente
tigre: tigre
tijeras: artazi, guraiza, gonaiza, gonatzi · de esquileo: ardi-gonaiza, kapain-gonaiza · tijera (constr.): tijera
tijereta: buztanurkilla
tilburí: tribuli
tilia platyphyllos: tilo; tilo
tilo: tilo
timbre: txirriñ
tímido: lotsati, motz, kobarde
tina de colada: tiña, lixibontzi, erropa-barrika, sugan
tinieblas: illunpe
tino, coger el: eria artu, eskua artu, artia artu
tinta: tinta
tintar: tintau
tinte: tinte
tintero: tintero
tio: tio, osaba
tiovivo: tiobibo
típico: peto
tipo: tipo · de buen tipo: tiposo
tiquismiquis: kinki-minki
tira: tira; izpitta
tiragomas: tiragoma
tirante: tirante · tirante (viga): frontal
tirar: bota, jaurti; tira egin, tiratu · tirando: tiraka; botaka
tirilla de cuero: narrutxipita, txipitta
tiritona: izardi larri, otzikara
tiro: tiro · a tiros: tiroka · ruido de: tirots
tiza: klarion, jostarri, markarri
tizón: illinti · tizón de maíz: artaputz
toalla: eskupaiñu, toalla
toba: arbel
tobera: tobera
tobillo: orkatilla
toca, juego de la: doke, doke-joku, toka
tocamiento furtivo: zirri · haciendo: zirrika
tocar: ikutu; jo; tokau · tocar en suerte: urten, tokau
tocata: toketa
tocineta: irugiarre, txitxarra
tocino: urdai · tocino veteado: urdai-gixarra
todavía: oinddio, artian
todo: dan, guzti · de todo: danetik · para todo: danerako
toldo: toldo
tolva: tolba
tomar: artu · tomar a mal: gaizki hartu, txarrera artu · tomar el pelo: adarra jo, zirixa sartu, arpa jo, azak jo, pipia jo, ederra sakatu · tomar en cuenta: kontuan artu · tomar a pecho: apetxo artu · tomar la delantera: aurria artu
tomate: tomate
tonel: barrika, bukoe, upel
tongo: tongo · hacer: irutxur egin, tongo egin
tonguista: tongolari
tontamente: tontoabarrian, tontamentian
tontería: tontokerixa, inuzentekerixa, lelokerixa, mozolokerixa · quitar la: tontousaiñak kendu
tonto, -a: tonto, -a · tonto y arrogante: tontoarro #no ser tonto: pikupian azittakua ez izan · tontorrón: totolo, mozolo
toña: txirikill · jugar a la: txirikillan egin
topar: topau
tope: tope · hacer tope: tope egin · a tope: topian, topera, egiñala guztian, emunala guztian · hasta llegar al tope: topia jo arte · hasta los topes: toperaiño
topera: sator-pilla, sator-lur
topo: sator · galeria de topo: satorzulo
toque: ikutu; arrikara
toquilla: tokilla
torbellino: bolara · de viento: aize-bolara · de agua: ur-bolara
torcedura: biurrittu
torcer: okertu, biurtu, biur-biur egin · torcerse las relaciones: biurrittu, biurtu, okertu · torcerse un hueso: trokau
torcido: oker, biur
torcimiento: biurruna, okerruna
tordo, mirlo: zozo · mirlo blanco: zozozuri
torear: toriau
torero: toriadore, toriatzaille
tormenta: ode · llegar la tormenta: odiak jo
tormentoso: odetsu
tornear: torniau
tornillo: tornillo · tornillo de mano: entañadera
torno: dornu, tornu
toro: zezen · toro de fuego: suzko zezen, zezen-suzko
torpe: baldar, aldrebes, lotu, moldekaitz, sor, takar, torpe, trakets, trauskill, trukaitz #astua atzeraka baiño torpiaua; akerra baiño traketsaua · torpe en el aprendizaje: burugogor · torpe y gordo: mostrongo · volverse torpe: sortu
torpeza: baldarkerixa, aldrebeskerixa · torpeza de movimientos: sortasun · onom de caminar torpemente: tipili-tapala, tirriki-tarraka
torre: torre
torrezno de pan: torrada
torta: opill, torta; belarrondoko, belarrezkiñako, plastateko · torta de san Blas: san Blas-opill
tortazo: matrailleko, belarrezkiñako, plastateko
tortero: torta-saltzaille, tortero; moitta, errosaixo bedar
tortilla: tortilla · tortilla francesa: tortilla utsa
tórtola: usatortola
tos: eztul · tos fuerte: txakur eztul
toser: eztul egin
tosferina: kukurruku-eztul
total: uts, total
totalmente: ziero, total
tozudo: burugogor, temoso, egosgogor
trabajador: langille, biargiñ, jornalero; fiñ · trabajadora: maratz, perkatx
trabajar: lan egin, biar egin · hacer trabajar: lan eragin
trabajo: lan, biar; bialeku, araso; lanbide, langintza · trabajo canso: nekelan · trabajo comunitario: auzolan · trabajo fastidioso: kakalangintza · trabajo fatigoso: astolan
trabarse: trabau
tracoma: begierre
traer: ekarri · a casa: etxeratu · hacia aquí: onuztu
tragar: iruntsi, tragau
trago: dangara, trago, zurrutara · onom: danga-danga, zanga-zanga, klanka-klanka
tragón: salu
traje de baño: trajebaiñu
tramo (constr.): abelarte, tramo, postebittarte
trampa: tranpa · de liebres: erbi-tranpa · de ratas: arratoe-tranpa, sakabi · de ratones: sagu-tranpa · de topos: sator-tranpa
tramposa: sorgiñ, tranposa · tramposo: ijitto, puta, tranposo · ser tramposo: trapu samarra izan, eskolia euki
tranca: tranga · de puerta: atetranga
trance: trantze
tranquilamente: trankill, patxara onian
tranquilidad: patxara, trankilidade
tranquilizar: trankilddu; nasaittu
tranquilo: trankill, tenplau, nasai, patxara oneko, patxarazko, patxaroso
transformarse: aldatu, biurtu
transparente: garbi
transportar: karriau
transporte carretil: karreterixa, karreteritza
trapo: zapi, trapu · trapo viejo: trapuzar · trapo de cocina: esku-trapu, esku-zapi, eskuzatar, zatar · sacar los: trapuzarrak etara
tráquea: kontrako eztarri
tras de: ondorian, ondorik
trasera de casa: etxoste
trasiego: sartu-urten, atzera-aurrera, arutz-onutz
trasplantar: birraldatu, aldatu
trasquilar: triskillau
traste: traste, katxarro, ganau
tratante: tratante, merketari
trato: tratu · trato sucio: zikintratu · cerrar el trato: tratua itxi #tratua tratu
través: trabes · del través: trabeska, ziarka
travesaño: trabesaiño
travesura: oker, diabrukerixa, demoniokerixa, matrakakerixa, gaiztokerixa
traviesa de cancilla: langa
travieso: biur, biurri, oker, traste, belendriñ, demonio, diabru, demonientro
traza: itxura, traza, taju, tankera, figura, planta
trazador curvo: zan-oker · recto: zan-zuzen
trébede: trebera
trébol: sekulabedar, irukotx, bergara bedar, frantzes bedar · trébol encarnado: pagatxa · silvestre: irukotx
trece: amairu · en sus trece: lenian, lenguan
trecho: una
treinta: ogetamar
tremendo: ikaragarri, itzal
tren: tren
trenza: kopeta, trentza, txirikorda · hacer trenzas: trentzau, txirikordau, kopetak egin
trenzar: trentzak egin, trentzau, kordatu, kopetak egin; biurra emon
trepador: okil-txiki
trepar: katamarran igo; parrau
tres: iru
treta: martingala
triceps: bola
tricotar: eskutako lana egin, puntua egin · tricotando galcetines: galtzagiñan
trificum aestivum: gari; trigo
trifolium incarnatum: pagatxa; trébol encarnado
trifolium pratense: sekula-bedar; trébol
trigo: gari
trigonella foenum-graecum: aillorba; alholva
trilla: garijote
trillar: garixa jo
trillizos: iruki
trillo: trillu
trinchera: luebai, luban
trino: txori-kantu, irrara
trío, grupo de tres: irukote
tripa: tripa, zilbot
triple, compuesto de tres partes: irukotx
tris, en un: eiñian, ixixan
triste: triste
tristeza: tristura · tristeza interior: barruko tristura
tritón: urandra
triturado: birriñ
triturar: birrindu, birrin-birrin egin, txiki-txiki egin
triunfo: triunfo
trocar: trukau, truke egin
troceado: xe
trocear: zatittu
troje: troja, arka
trompo: txiba, tronpa
tronar: trumoiak jo
tronco: trongo · de árbol: arbola-gerri · manejable: subill · tronco pequeño para picar: trangabel · acarreo de: trongota
tropezar: estropuzau, estropozu egin, trabau · a tropezones: estropozuka
tropiezo: estropozu
troquel: estanpa
trote: trote · al trote: trotian, laukuan
trozo: zati · trozo hermoso de carne o pescado: trontzo
truco, coger el: artia artu
trucha: amorraiñ
trueno: trumoi, justuri · ruido de trueno: trumoiots, trumoi-zarata
trueque: truke
: i, zu · tú mismo: eu, zeu · de tú: ika
tuberculosis: birittako, petxuko · de ganado: lanparoi
tuerto: begibakar, tuerto
tuétano: mun
tufo: lamara
tumbarse: etzin, etzan
tunante: tunante, bergante
tunda: blastio, zapinddu, pasara, somanta
túnica: brusa, tunika, blusa
tun-tun, al: aliritzira, iritzira
turbina: azelin
turno: txanda · por turnos: txandaka
turón: ipurtatx, pitotx
tusílago: eztul bedar
tussilago farfara: eztul bedar; tusílago
tute: tute
tutor, -a: arduradun
tuyo: ire


  • German·k erantsia Ar, 03/03/2009 - 19:07·tan

    Permalink

    azkónar azkónar, azkónarra. (c). izena. Meles meles. Tejón. Eguarbitzako aitzian badie azkonarrak.