Skip to main content

O

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

o: ala, ero
obcecación: itxumen
obedecer: esana egin, obedezidu
obediente: zintzo, esaneko, obediente
obispo: obispo
objetivo: eginkizun, gei, ojeto
objeto: gauza; ojeto · objeto grande: tramankulu
oblada: olata, paskua-opill, arrautza-opill, karapaixo
oblicuamente (arrastrar): ausixan
obligación: obligaziño, derrigor
obligado: derrigor, derrigorreko · verse obligado: derrigorrak emon, derrigorrak eragin
obligar: derrigortu, eragin, obligau, biartu
obra: obra
obrar: jardun, jokatu
obrerista: biarginzale
obrero, -a: langille, biargiñ
obscenidad: berdekerixa, bastokerixa
obsceno, -a: berde
observación: esateko
obsesión, momento de: akordualdi
obstáculo: trango; atzerabide
obstinado, -a: burugogor, temoso
ocasión: aukera, era, okasiño · en otra ocasión: beste baten
ocinum basilicum: alboraka; albahaca
octubre: urri, otubre
ocupación: zeregiñ
ocuparse: jardun
ocurrencia: burutaziño · ocurrencia imprevisible: taketada · tener una ocurrencia: aiziak emun, kasketak emon
ocurrente: zelebre
ocurrirse: buruan sartu, jarri
ochenta: larogei
ocho: zortzi
ochomesino: denporaik bareko
odiar: gorrotau, gorrotua izan, alkar ikusi ezin
odio: gorroto, alkar ikusiezin, inkerno, inkisiziño · cobrar odio: gorrotua artu, arra euki
odre: zaragi
oeste: ostalde, sartalde
ofender: ofendidu, obendu
ofensa: ofensa
oferta: eskeiñi, eskeintte
oficial, obrero cualificado: ofiziale
oficio: ofizio, lanbide · de oficio: ofizioko · aprender el: ofiziua ikasi · hacer aprender el: ofiziua emon
ofrecer: eskiñi · ofrecer y no dar: tati egin
ogro: ogro
oído: belarri · de mal oido: belarrigogor
oír: entzun · oír y entender: aittu · las de dios: bereak eta bi entzun · oir maledicencias: gaizki entzun
ojal: ojale
ojalá: obe bai
ojeras: begizulo
ojeriza: eziñikusi · tomar ojeriza: begittan artu
ojete: ojete
ojo: begi · de aguja: jostorratz-zulo · de patata: begi, begizta · de puente: begi, zubibegi · ojos legañosos, tristes: begilarri, begierre · ojos vidriosos: bixigu-begi · ojo por ojo: auntzak aiña ardixak
ola: olatu
oler: usain egin, usainddu; usaiña artu · oler mal: usaiña egin, usainddu · oliendo, olfateando: usainka, usnaan · al olor: usaiñian
olfato: usain · buen olfato: sumu
olivo: olixo-arbola
olmo: zumar, olmo
olor: usaiñ · mal olor: usain txar, ants, aker-usaiñ, mandua akaatzeko moduko usaiñ · a aguas sulfurosas: arrautza-ustel usain · a cerrado: barru-usaiñ · a excremento: kakausain · a quemado: erre-usain
olvidar: aaztu, burutik joan, gogotik joan
ombligo: zil, txirrin, botoe, tripazill
omóplato: besapala
once: amaika
onza: ontza · onza de oro: ontzako urre
operación: operaziño · operación aritmética: kuenta · hacer operaciones: kuentak etara
opilión: masma ankaluze
opinar: pentsau, iritzi, uste izan
opinión: iritzi, uste
oportunidad: aukera, bide, komenentzia, okasiño
oración: oraziño
oral: berbazko
orden: ordena
ordenar: ainddu, ordenau
ordeñar: eratxi, jatxi
ordinariez: bastokerixa, zatarkerixa
ordinario: basto, nolanaiko · volverse: bastotu
orear: oriau
orégano: oreganu
oreja: belarri; aza-ostro · orejas de cerdo (plato): txarri-belarri · de orejas salientes: belarrizabal, #kapelas... · de orejas tiesas: belarritente · gachas: belarriapal
orejudo: belarriaundi, belarri
orfebre: urregin
orgullo: urgullu, arrotasun
orgulloso, -a: arro, arroputz, jaiki · estar orgulloso: arro egon, makala egon
orificio: zulo · de herramienta: begi · de carbonera: ondazulo · de hacha: aizkora-begi
origanum vulgare: oregano; orégano
origen: jatorri · de origen: jatorriz
original: jatorrizko
orilla: baztar, ertz · de mar: itsasertz · de río: errekondo
orina: txixa
orinal: oraiñal
orinar: txixa egin · ganas de: txixagura · orinando: txixagiñan · onom: parra-parra
oro: urre · oro puro: urregorri · de oro: urrezko · de baño de oro: urrebitsezko
oronja: kuletro · falsa oronja: kuletro faltsu
ortiga: asun
oruga de mariposa: zeruko katu
orzuelo: txildor, txintxor
osa mayor, carro: zazpizar
oscurecer: illundu · el día: eguna illundu, illuntzittu
oscuridad: illun, illuntasun, illunpe · momento de: illunaldi
oscuro: illun
ostentación: afankerixa, fanfarreixa, aparato, itxurakerixa · hacer ostentación: burua erakutsi, itxurakerixetan ibili
ostentoso, -a: afantsu, farol
otana: otana, lauko ogi
otoño: udazken, udaguen
otro: beste; iñor · otra vez: berriz, berriro, atzera, ostera
oveja: ardi; bekeke, nono · autóctona: latx · de año: urtebillotx, arkazte · joven: antxu · merina: borro · perdida: ardigaldu, azkentxo · voz de llamada: toz, toitx, totxikitxiki
ovilladora: arilkari
ovillar: arilddu, arillian batu, pelotatu · acción de: arilketa
ovillo: arill, ari-pelota, obillo
oxalis latifolia: barrabas bedar; acederilla, aleluya
oxidar: ordaittu, ugartu