Skip to main content

F

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

fábrica: fabrika, tailler · de harinas: irin-fabrika
fabricación de tejido de lino: eungintza
fácil: errez, samur, fazil; eroso · a lo fácil: errezera
facilidad: erreztasun, perpeziño · facilidad de palabra: etorri
facilitar: erreztu, samurtu
fácilmente: errez, samur, aidian
factura: kontu
facha (mala): pelaje
fagus sylvatica: pago; haya
faisán: faisan
faja: gerriko, paxa
fajo: azao, eskutada
falda: gona · acampanada: gonakanpana
falsedad: faltsukerixa
falso, -a: zuri, faltso, arpegi biko; gizurretako
falta: falta, eza; mala · a falta de: ezian · sin falta: sinfalta
faltar: falta izan; faltau
faltón, -a: faltoi
fallar: faillau, kale egin, uts egin
fallo: kale, uts, faillo, tatxa, akats · fallo de vista: kontrabista
fama: fama, onura
familia: familixa
familiar: aideko, ideko, etxeko
famoso, -a: famau, famoso, entzun, entzute aundiko
fanatizarse: itxutu
fandango: fandango
fanega: anega · media fanega: anega erdi · cuarto de fanega: imiña
fanfarrón: arrosko, fanfarroi
fanfarronear: fanfarreixak jo, panpana jo
fanfarronería: arrokerixa, fanfarreixa
fantasioso, -a: aizetsu, afantsu
fantasma de las oscuridades: mozorro
fardo: fardo · de paja: lastofardo
farmacéutico, -a: botikarixo, -a
farmacia: botika
farol: farol, eskuargi, gantxil
fase: egiñaldi, ekiñaldi
fastidiar: izurrau · estar fastidiado: izurrauta egon, pipixak jota egon, onenak emonda egon
fastidio: izurramen, kakatsukerixa, araserixa · exp: Uutikan!, ja!
fastidioso, -a: gogaikarri, ernegagarri, kakatsu, peste, petral, kakia, arasero
fatalidad: diabrukerixa, demoniokerixa
fatiga: neke, kantsau, nekatu
fatigarse: nekatu, kantsau, auspua berotu
fatigoso: neketsu, kantsau
fatuo: fatu, memelo
favor: mesede, fabore · por favor: mesedez, faborez · a favor de: fabore, alde
favorecer: mesede egin, fabore egin, ...#en alde egin, bentajau
fe: fede, sinismen · de buena fe: fede onian · de mala: fede txarrian · tener fe: fedia izan · dar crédito o fe: fedia emon
fealdad: zatarkerixa
feamente: zatar, zatarki, itsusi
febrero: otsail, katuill, febrero #otsaillian mitxeletia baiño, ardi artian otsua obe
febriciente: ezarri
fechoría: azaiña, fetxorixa
felicidad: zorion · felicidades: zorionak
feligrés: elizante, eliztar, parrokiano
feliz: zoriontsu, glorioso
femenino de modales: eme, emeki
feo, -a: itxusi, zatar
feria: ferixa · Feria Mayor de Elgeta: Ferixa Nausiko
ferial: ferixaleku
feriante: ferixante
Fernando: Ferran
ferrería: ola
ferrón: olagizon
festivo: jaiegun
festón: festoi
feto de ternero abortado: txalill
fianza: fixantza · hacer de fiador: fixantzia egin
fiarse: fixau, fixo izan · no ser de fiar: fixatzekua ez izan
fibra vegetal: ari
fibroso: zantsu
ficus carica: piku; higuera
fideo: fideo · sopa de fideo: fideo-zopa
fiesta: jai, fiesta
figura: itxura
figurar: itxurak egin, ur gaiñeko bitsetan bizi, esnebitsetan bizi · figurarse: begittandu
fijarse: erreparau, fijau · fijarse en la memoria: buruan geldittu
fijo: fijo
fila: illara; errengillara, erreskada · fila sutil: zirrinddara · en fila: illaran
filarmónica: aoko soinu
filete: tajada
filo: ao; zorroztura, pikadura · de hacha: aixkora-ao · al filo: ari-arira
filtrar: irazi
fin: azken, akabera, akabu · de semana: asteburu, astegoen
fino, -a: fiñ #berakatza baiño fiñaua
firmamento: zeru
flaco, -a: argal, flako, marraskal
flamenca: flamenka, flamenkona
flan: guriñ, flan
flato: aiziak · tener: bariak eldu
flauta: flauta, flot, txilibittu, frantxulet
fleje de madera: zimitz · de fleje: zimitzezko
flema: flema, karkax
flojo, -a: motel, maxkal, flojo, pattal, ustel, aul; nasai
flor: lora · flor de plata: judas lora, pezetak · flor de maíz: artalora · estar en flor: loran egon
floreado: loratsu, loradun
florecer: loratu
florecimiento: loraldi
florido: loratsu, loradun
focha (txoria): uroillo baltz
foeniculum vulgare: anis bedar, millu; hinojo
fofo, -a: aul, arol
fogata: su · de san Juan: san juan su
fogoso, -a: sutsu #txingarra baiño beruaua
folio: orri
follador, -a: narrutalari, txortalari
follaje: ostrotza, orritza, mastra
follar: narrua jo, txortan egin, txakilletan egin, buztandu, zirittu, jo, egin · follando: narrutan, txortan, txakilletan · #coitus interruptus...: txapapera bota · no follar: barau eta bijilixa egon
follero: auspogin
follón: kakanaaste, saltsa, kirrimarra, xestra
follonero: drogoso, xestroso
fomes fomentarius: ieska; yesca, hongo yesquero
fonda: ostatu
fondo: ondo, ondar · irse al: ondora, ondarrera joan · en el fondo: onduan, ondarrian; sakonian
fontanero: ojalatero
forastero, -a: kanpotar
forjador: forjari
forjar: forjau, budiñia landu
forma: era, modu, forma, egittura, tankera · en forma: sasoian, sasoiko
formación: eskola
formal: zintzo, formal
formalidad: ganora, fundamentu, formalidade
formón: zur-zinzel, trintxa, formoi
fornicación: narruta
fortalecerse: inddartu, gogortu
fortaleza: sasoi
fortuna: suerte · hacer fortuna: diruak egin
forzar: ainddu, biartu
forzosamente: derrigor, naitta naiez
forzudo, -a: inddartsu
fotografía: erretratu, fotografixa
fotógrafo: erretratista, fotografo
fracasar: frakasau, porrot egin
fracaso: ipurdiko, potruetako, arrautzetako
fragaria vesca: mailluki; fresa
frágil: apurkor, pitzakor, zartakor
fragua: sutegi, errementaritza
fraguar: burdiñia landu
fraile: fraille · fraile de misa: mezako · lego: lego
francés: frantzes
Francesada (guerra): Frantzesteko gerra
Francia: Frantzia
Francisco: Fraixko
franco, -a: franko, sano
frangula alnus: zumalikar; arraclán
franja estrecha: zirrinddara · franja entre dos terrenos: jurgu
franquía: frankixa
fraude: azpijorra
fraxinus excelsior: lizar; fresno
frecuentemente: sarri, puntuan beiñ, takian potian
fregadera: arri, arraska, fregadera
fregado, hacer el: ontzixak garbittu, arrikua egin
freir: prejidu, zartaiñian erre
frenillo de la lengua: minpeko
freno: freno · de carro: draga, makiña · freno de mano: eskufreno · madero de freno: draga-egur
frente: bekoki · frente de guerra: frente · hacer frente: frente emon, aurre egin · en frente: aurrez aurre
fresa: mailluki · de huerto: ortu-mailluki · estéril: mailluki bedar
frescachona: freskatxona
frescales, fresco: gibelaundi, sanokortxo, fresko
fresco, -a: fresko · viento fresco: aize fiñ
frescura: freskura: sanidade
fresno: lizar · palo de: lizar-makilla
fresquera: freskera, nebera
friega: igurtzi
frio: otz · tener frio: otzak egon, otzak artzen egon · enfermar de frio: otzak pasau · en frio: otzian
friolero: ozbera, ozkill
frondoso: adartsu, abartsu, orritsu
frontera: muga
frontón: frontoe
frotamiento: igurtzi, laskittu
frotar: igurtzi, laskittu, frotau · frotar delicadamente: maittia-maittia egin · frotar la ropa: mastrikau
frunce: ixur
fruncir: ixurtu
fruta: fruta
fruto: frutu
fuego: su · fuego vivo: su bizi · fuego demasiado vivo: su brebe · fuego lento: su motel · fuego sin llama: su ill · fuego bendito: subedeinkatu · fuego fatuo: argi-txakur · fuegos artificiales: suzkurruberak · fuego bajo: beeko su, su baju · cercanía del: sutondo · hacer fuego: sua egin, sua piztu, sua ixotu
fuelle: auspo
fuente: itturri · agua de la fuente: itturriko ur · fuente de dinero: dirubide · fuente bajo el agua: ariapeko
fuera: kanpo, kale; apapa · exp: alde!, ale!, fuera!, aide!, kanpora! · fuera de juego: orsai
fuerte: indartsu, gogor, fuerte, garratz · fuerte y hermoso: zerden · estar fuerte: zezentxo bat eginda egon
fuerza: indar · fuerza vital: adore · haciendo fuerza: inddarka · momento o intento de: inddarraldi · con fuerza: inddartsu · a la fuerza: gogorrian, txarrian, derrigorrian; naitta naiez, derrigor
fulano, -a: ulixa, alako, fulano · fulano y mengano: ulixa eta bendixa, alako eta olako
fulgor: bristara
fumador: erretzaille
fumar: erre
funda: zorro · de colcha: oazal · de almohada: almuada-azal
fundamento: ganora, kaudel, burubide, fundamentu · con fundamento: ganoraz · de fundamento: ganorazko, fundamentuzko, perpeziñozko · esto no es funfamento: au ezta jiria!
fundición: fundiziño, salda
fundidor: galdari, urtzaille
fundir: urtu, fundidu, saldia egin
funeral: elizkizun, illeta, okasiño, funeral
fusible: berun
fusilar: afusillau
fuste: ganora, burubide, kalder
fútbol: fubol, foball
futbolista: fubolista
futuro: gero, etorkizun