Skip to main content

R

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

r uvular: kirrimurro
rábano: arbitxiki
rabia: amorro, arrabixa · rabia canina: txakur amorro
rabiar: ernegau, amorratu, burutik (gora) egin · hacer rabiar: amorratu eraiñ, burutik eragin, buruzkainka egin, txintxau
rabillo de fruta: ailla
rabioso: amorratu
rabo: buztan · de rabo grande: buztanluze, buztantsu
racanear: merkezurrian ibili
racimo: korda, txirikorda · de uvas: maaskorda, maastordo
racha: bolara, aldi · racha de dinero: dirualdi · a rachas: eraka, aldittan, bolaraka
radio: radixo
Rafael: Errafael
rail: errailla · de raíles: errailladun
raíz: sustar · de árbol: arbola-sustar
rajar: brintzatu, pitzatu
ralde: erralde
ralo: mietz, urjel, salga
rama: adar, arrama, besanga, lakatz · rama pequeña con hojas: madal, ostol, zabrazta · rama quitada, delgada: abar · que tiene ramas: adardun · despojar de ramas: soilddu · ramilla: zotz
ramillete: sorta, lora-sorta, erramillote · ramillete de san Juan: san Juan sorta
ramo: sorta, erramillote, erremu
rana: ugarixo
ranchero: arrantxero
rancho: arrantxo
rango: mailla
ranunculus ficaria: potro bedar; celidonia menor
ranunculus repens: bedar beltz
rapaz: txitxalapur, arrai, miru
rápido, -a: bixkor, aguro, azkar, di-da baten, salto baten, balia baiño bixkorrao, muturrak apurtu biarrian, berebizikoik azkarren, etxando tximistas · onom: tak, taka
raquetista: raketista
raquítico: mirriñ
rareza: rorokerixa, rareza
rariponcio: rarokote
raro: raro, txokante, xelebre · volverse: rarotu
rascar: arraskau, azka egin
rasear: rasiau · rasear la pelota: ebagi, kortau, moztu
rasero: erresero
rasgadura: urratu, arrakalada
rasgar: urratu · onom: tarrat
rasguño: arraspara, narru-kendu, urratu
raspa, lima de carpintero: arraspa
raspar: arraspau
rasponazo: urratu, azalkendu, arraspara
rastra: sarda · a rastras: tatarras, narras, narrasian
rastre: rastel
rastrillo: eskubara, arrastelu
rastro: arrasto, lorratz, aztarren
rastrojo: galtzu, sakailla
rata: arratoe
ratero: eskuluze
rato: denporaldi · rato de espera: etxoiñaldi · a ratos: tarteka
ratón: xagu · de campo: lur-sagu, muga-xagu, saguitxu · nido de: sagu-apixa
ratonero: arratoi-txakur (perro); arraipardo (rapaz)
raya: arraixa · meter una: surra zurittu
rayadura: orban
rayo: oiñeztarri, ireztu, tximistarri · caer un rayo: oiñeztarrixa sartu
raza: arraza, kasta · (razas de ganado): pirenaika, erribei, suiza, holandesa, txarolesa, tulanko, trezeño
razón: arrazoi · dar incondicionalmente la razón: amen amen egin
razonable: arrazoizko
reaccionar con virulencia: lepora salto egin
real: errial
rebajas: merkealdi
rebaje: apalune, errebaju
rebaño: errebaiñu · de ovejas: artalde, ardi-errebaiñu · de ganado: ganau-talde
rebarba: bizar
rebelde: rebelde
rebollo: ametz
rebosar: gaiñezka egin
rebozuelo: txaltxa, saltsa-perretxiku
rebuznar: arrantza egin · rebuznando: arrantzaka
rebuzno: arrantza
recadista: errekadista
recado: errekau
recaudador: batzaile
recelar: errezelau
recelo: errezelu, susmo
receta: errezeta
recibimiento: arrera
recibir: artu · un golpe: ederra artu · dar un golpe: ederra emon
recibo: agiri
recién: barri · recién nacido: jaiobarri, ankagorri
reciente: oiñagoko
recientemente: oiñago
recipiente: ontzi · para hacer queso: gaztanontzi
reciprocidad: Ik. alkar, batak bestia
recocina: errekoziña
recoger: batu, jaso
recogido: jasotako
recomendación: rekomendaziño
reconciliarse: aixkiratu
reconfortante: bizigarri, gozagarri
recoño: errekoño, errekontxo
record: marka
recordar: akordau, gomutau, gogora etorri, goguan artu, goguan gorde, goguan euki, buruan euki, buruan gorde
recreo: jolas
recto: zuzen, justu, rekto
recuerdo: akordu, gomuta · recuerdos: gorantziak
recuperar la normalidad: onera etorri
recurrir: gora jo
recurso: elduleku
rechazar: atzera bota
rechoncho: guri, potolo, potzolo, ponpolote
red: sare · red de alambre: alanbre-sare · red de pesca: sare, arrastel
redaño: baresare
redil: eskorta · de corderos: teki · de vacuno: mangada
redios!: erredios
rédito: erredittu, korridu, interes
redoble: erredoble
redondeado: biribilkote
redondear: biribilddu · una arista: kantiau
redondo: biribil, borobil, erredondo
reducirse: murriztu · a la nada: ezebezera etorri
refilón, de: ziarka
reflorecer: birloratu
refrán: esaera, esaera zar
refrescar: freskatu
refrigerio: errefresko · refrigerio mañanero: amarretako, amaiketako
refunfuñar: furrustaka egin
refunfuño: furrustara, erremuskara, murruskara, arropustara
regadío: erregadixo
regalar: erregalau
regalo: erregalu, sari
regar: erregau
regateo: eskatu-eskiñi
regazo: altzo · regazo lleno de: altzokara
regidor: errejidore
regir bien: (burutik) sano egon
registrar: errejistau, aztartu
registro: errejisto
regla: regla
regordete: potolo, potzolo
regresar: bueltau
regreso: buelta
regruesadora: lodiko
regüeldo: aupez
regusto: tejo
rehuir al desafío: arrio egin, karraskaria jo
reigrás: reigras
reina: erregiña
reineta: errege sagar, errezil sagar, reineta
reintegro: botatako
reír: barre egin · hacer reir: barre eragin · ganas de reir: barregura · riendo: barrez
reja: errailla, erreja, errejilla
rejuvenecer: gaztetu
relación: artuemon, zerikusi · relación de amistad: ezaupide
relámpago: oiñeztu, tximista, ireztu
relampaguear: oiñeztua egin, izan
relevo: errelebo, txanda · trabajar a relevos: errelebuan ibili
relinchar: irrintzi egin
relincho: irrintzi
reloj: erloju · de pared: pareta-erloju
relojeria: erlojerixa, relojerixa
relojero: erlojero
relleno: betegarri, betelan
remachar: errematxau
remache: errematxe
remangarse: erremangau
remango: erremangu
remate, subasta: erremat · remate final: azken erremat
remediar: erremeixua jarri, erremedixau
remedio: erremeixo · qué remedio: biako, ze erremeixo
remiendo: adabakiñ, maniki, petatxu · remiendo de cuero: zopitta
remilgo: kunplimentu
remojo, poner a: beratu, beratzen euki
remojón: melatu, melau
remolacha: erremolatxa
remolino: zurrumillo · de viento: aize-zurrumillo, sorgin-aize · de pelo: kiribillo
remontar: burua jaso
remozar: barriztu
remuneración: ordaiñ
renacuajo: zapaburu, apapuski
rencilla: errentzilla
rencor: ikusieziñ, eziñikusi, inkisiziño
rencoroso, -a: zapotsu
rendido de cansancio: jota, ukat eginda, errendiduta, errebentauta
rendija: bittarte, txirristu
rendirse: pot egin, errendidu, obeitu · de fatiga: ukat egin
renglón: illara
renombre: entzute, izen
renovar: barriztau, berriztu
renta: errenta · en renta: errentan
rentero: errentero
reñir: asarre egin; alatu
reparar: erreparau; konpondu
reparo: erreparu, ningunu
repartir: banatu, partidu, errepartidu · repartir a medias: erdibana egin, erdibanatu
reparto: erreparto, partiziño
repasar: errepasau
repeluzno: atzerakara, iguiñ
repentinamente: derrepente
repetición: repetiziño
repique a muerto: ilkanpae, agonixako, errepika · repique de niño muerto: aingeru-kanpae, errepika · repique de tormenta: ode-kanpai
repollo: aza; azaburu
reprender: asarre egin, alatu
reprensión: asarrealdi, agiraka, egur
reprimenda: errespensiño, asarrealdi
reproche: esateko
república: republika #viva la república, konforme eztaonak ein daixola ipurdixai aska
republicano: republikano, gorri #karlistak berriketa asko, liberalak diru asko, republikanuak okotzian bizar asko
repudiar las crías: zapuztu, gatxetsi, gatxeritxi
repugnancia: iguiñ, susuma
requesón: esnemamiñ, gaztaimamiñ, gaztanbera
requisa: errekusa · hacer recusa: errekusa egin
resaca: aje, astelen, bixamon; tira
resbaladero: txirrista
resbaladizo: laban #aingiria baiño labanaua
resbalar: laban egin, labandu, irrist egin
resbalón: labankara, irristara
reseca la tierra: zopittia eginda
resentirse: erasan, erasan egin
reservado: zorro, mozorro
resguardado: ezkutu, gorde · del viento: aizebe, aize-ezkutu, aize-gorde · del sol: euzki-gorde, ospel, gorde, aiñube
residencia de ancianos: ospittal
residuo: ondar; zarramarra
resignarse: etsi, etsipena artu
resina: erretxin
resistencia: aguante, iraupen
resistir: eutsi, aguantau, iraun
resolución: erabagi
resorte: bultzagarri
respaldo de asiento: bizkarleku
respetar: errespetau
respeto: errespetu · falta de respeto: errespetu falta, kaka burutik bera egin · infundir respeto: errespeto aundixa euki · poner respeto: bibotiak jarri
respiración: arnasa
respirar: arnasia artu
respiro: nasaittu
resplandor: bristara
responder: erantzun, kontestau
responsabilidad: ardura · bajo la responsabilidad de: ...-ren esku, ardurapian · asumir grandes responsabilidades: ur aundittan sartu, ardura aundixak artu
responsabilizarse: arduria artu, arduratu, kargutu
responsable: arduradun; arduratsu, zentzudun, zentzuneko, zintzo, barriketa gutxiko
respuesta: kontestaziño, erantzun · respuesta para todo: aterik aiña maratilla
resquebrajadura: brintzatu, pitzatu
resquebrajarse: brintzatu, pitzatu, arrakatu, zart egin, zartiau
resquicio: txirristu, txirristura
restante(s): gaiñerako, gaiñetiko, ostientzeko, ostiengo, enparau
restar: errestau, kendu
resto: gaiñerako, apur, errestu · restos: ondar, zikirri-makarra
restregamiento: laskittu
retahíla: kalamatrika, erretolika
retejo: erreteilla · retejo suave: teillapasa
retel: erretel
retirarse: erretirau, erretirua artu
retiro: erretiro
retoñar el trigo: errestau
retoño de árbol: txirbi, zepatz, sabi · de manzano: sagar-sabi · de trigo: errestu
retorcerse: biurtu, biurrittu, biur-biur egin; biurrittua ein
retorcido: biur
retraído, -a: motz
retrasado: atzeratu, inuzente, mokolo
retrasar: atzeratu
retrato: erretratu
retrete: komun
retroceder: atzeraka egin · retrocediendo: atzeraka, atzeruzka
retroceso: atzerakara
reuma: erreuma
reunión: junta
reunir: batu
revenir: irago
reventón: errebentoe
revés de una prenda: itxuli, itxulikalde · con el revés: errebezka · golpe con el revés: errebezkara · al revés: aldrebes, atzekuaz aurrera
revirado: errebittau, biur
revitalizador: inddargarri
revocar paredes: sarpiau, puntapaletau
revoltijo: anabasa, motroillo, tronpoillo, zarramarra
revoltosa: marimatraka, matraka, motxarda · revoltoso: oker, mobidu
revolución: reboluziño
revolver: endregau, naastu
revoque: sarpio
revuelto: naasi · revuelto de harina maíz o salvado y agua: sapero
rey: errege · Reyes Magos: Erregiak · día de Reyes: Erregen eguna, Erregenak
reyezuelo: paseko txirixo, kardutxori (?)
rezar: errezau
rezo: errezu
rhamnus alaternus: karraskilla; aladierno
rhinantus mediterraneus: dunba bedar
rhinantus mediterraneus: kanpai bedar
riada: uraundi, ufal, uramill, urixola
ribazo: muna, muga
ribes rubrum: grosilla; grosellero
ribes uva-crispa: algarratz; agracejo
rico: gozo; aberats, dirudun, dirutsu · ricachón: aberaskillo · hacerse rico: aberastu, dirutu
ridiculez: barregarrikerixa
ridículo: barregarri; barregarrikerixa, ridikulu · en ridículo: lotsagarri
rienda de caballería: ramal
riesgo: arrisku
rifar: don don egin
rígido: zorrotz, gogor
rincón: baztar, txoko, zirkinzulo
riña: asarre, sesiño, demanda, gerra, kimera
riñón: guntzurrun
rio: ibai, erreka · río truchero: amorrain-erreka #cuando el rio suena: keia dabillen lekuan sua gertu · desbordarse el rio: errekiak urten
risa: barre · risa sonora: barrealgara · falsa: barre-ustel · maliciosa: barre-aize · echar risas: barrealdixa egin; aura zan barregintzia · onom: ijiji eta ajaja
ristra: korda, txirikoda, sorta · de ajos: berakatz-korda, berakatz-sorta · hacer ristras: kordak egin, kordatu, txirikodau
rizado: ixkur, kizkur
rizar: ixkurtu, kizkurtu
robar: arrapau, lapurretan egin, ostu; linpiau, txapiau, manejau
robellón: piñatela, niskalo
robinia pseudoacacia: alkaze; acacia
roble: aritz · americano: aritz amerikano · bravío: zuaitz, zuraitz · bosque de robles bravíos: zuaizti
robledal: aizti, zuaizti, arestoi
robo: lapurreta · robando: lapurretan
robusto: garratz, gordiñ, lerden, malutz, mardo, mardul, azarre
roca: aitz, atx · roca viva: arribizi · roca (coca): artxinga zuri
rocadero: gorutxapel
rociar: lanbrotu, busti
rocío: intz, iruntz, garo
rodamiento: rodamentu, juegoorros
rodear: inguratu
rodete: sorki, burko, buruta
rodilla: belaun; belaunburu · de rodillas: belaunbiko
rogar: erregutu
rogativa: errogatiba
rojeras: gorri, alegorri
rojez: gorrittasun
rojizo: gorrixka
rojo, -a: gorri · muy rojo: piparra baiño gorrixagua · ponerse al rojo vivo: gorittu, gori-gori jarri
rollo, tener mucho: abarketia euki
Roma: Erroma
Román: Erroman
romana: erromana
romaza: uztau (bot.)
romería: erromeixa
romero: errameru
romo: amots
romper: apurtu, txikitu, ausi, eten, tart egin, azkenak emon, klak egin, krak egin
ronco, ponerse: eztarrixa urratu, itxi
ronda: erronda
ronquido: lo-korrosa, lo-korroskara, lo-zurrunka
ronroneo al respirar: zirri-zorro
roña: ordai, ugar
roñarse: ordaittu, ugartu
roñoso: siku, ximur, xur, poltsa-ximur, zirkiñ
ropa: erropa · de fiesta: egusarittako erropa · de cama: oe-erropa #ropa llamativa: subak pe sustatzeko moduko soiñekua
Roque: Erroke
rosa canina: astalarrosa; rosal silvestre, tapaculos
rosa centifolia: larrosa; rosa, rosal
rosa: larrosa
rosal: larrosa · rosal silvestre: astalarrosa
rosario: errosaixo
rosca: ari, erroska · correrse de rosca: arittik pasau · estar en rosca: arixan egon
roseta: erroseta, kiribista
rosmarinus officinalis: errameru; romero
rosquilla: erroskilla
rosquillero: erroskadun
rostro: mosu, begi-bitxarte
rótula: belaun-katillu
rótulo: seiñale
rotura: apurtu, ausi · onom: klak, klakara, karrakara, tart · de huevo: plost
roturar la tierra: goldatu · por primera vez: lanbarri egin
roya: gorriñ
rozar la tierra: azalatxurtu, zopizartu, saratu
rubio, -a: rubixo, -a
ruborizarse: gorrittu; piparra baiño gorrixago jarri, irago
rubus sp.: lar, nar, arantza; zarzal, zarzamora
ruda: erruda
rudo: basaganau, basakristau, takar, zakar
rueca: goru · rueca mecánica: goruetako makina, dornu
rueda: errubera, burpill · de carro: burdi-errubera · compacta de carro: burpill · de bicicleta: txirrindola · de afilar: destera
ruego: erregu
Rufino: Urrufiño
rugido: orrua, marrosa · rugido de vacuno: orrua, makakorroe · rugiendo: marrosaka · rugido de mar: itxasorroe
ruido: zarata, abarrots, ots, danbarrara · hacer ruido: zaratak etara · ruido de chocar, caer: danbara
ruidoso: zaratatsu, zaratoso
ruín: doillor, miserable, kalder
ruina: ondamen, ondamendi, ruina, arriabar
ruindad: doillorkerixa, gizatxarkerixa, kakatsukerixa, zapokerixa, miserablekerixa, txakurkerixa
ruiseñor: urretxindor
rumex acetosa: matxingarratz; acedera
rumex sp: uztau; romaza
rumiar: ausnarran egin, ausnartu
rumor: zurrumurru · mal rumor: zarata txarra · rumor de palabras: berbaro
rusco: sorgin-itxuski
ruscus aculeatus: sorgin-itxuski; rusco
ruso: ruso
russula cyanoxanta: urritz, urretx
russula emetica: teilla perretxiku
russula nigricans: urritx baltz; rúsula ennegrecida
russula turci: urritx gorri
russula virescens: gibelurdiñ; seta de cura
rúsula ennegrecida: urritx baltz · rúsula roja: urritx gorri
ruta graveolens: erruda; ruda