Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

ipíñitako, ipíñitakua. (c). Izena. ipinittako. Negozioan, apustuan, karta-jokoan... aurrez ezartzen dena. · Lo invertido en el negocio, lo puesto como señal en una apuesta o a las cartas. Ipiñitakua jasotzen bou, pozik./ Zenbat izan zan ipinittakua? IPINITTAKO ahoskatu ohi da sarri..
ipiñu. "Marca o árbol que se planta para señalar la presencia de un mojón." (SB Eibetno).
ipitta. "Pequeña escoba hecha con ramas de sáuco. · Itsuski edo eskoba txiki bat, gehixenetan labia garbitzeko erabiltzen dana." (SB Eibetno).
ípu, ipúa. (d). Izena. ipúak éldu. Barea. · Bazo. Bariak eldu joskuk, ipuak eldu joskuk. Don.” Ia galdua. Ipu eta bare, biak esaten ditu Don.k. IP.
ipúiñ. Eibar. ipoiñ (Sor.-Eib.), upiñ (Aram.). 1.ipuiñ, ipuiña. (a). ipoiñ, upiñ. Cuento. Gure amandriak ola egualdi txarra zanian da, ein sua ta sutonduan jarri tta ipoiñak, bueno, bueno, bueno..., ipoiñak esan... Hil./ Otsokon da Mandokon ipuiña kontaukotsut 2.ipuiñ, ipuiña. (c). Izena. ipoiñ. Gertakizuna, jolasa, asuntua. Garizuman erle-batzia, beste batzuk beste ipoiñ batzuk, zapata-zarkia, erle-batzia, da olakoxe ipoiñak (garai hartako jolasak). Hil.” Askotan kontu edo gertaeraren sinonimoa da. Ointxe irurogei urteko ipoiñak orrek. Arek preguntau i otxan aber iñor ill da salbau zeikien... Ori ipoiñoi ala pasau ei zan. Hil. DIRU-IPOI. Esamoldeak: ípoiñetan. (d). Adberbioa. Osintxu. Kontutan, berriketan. ““Onek ezkaittuk ezautu; geratík”. Gero alaxe ipoiñetan da. Bai ba, Gaittaokuan senide..., familixako. Da ipoiñak eta. Hil.” content_copy barríketan, kóntutan. 3.ipúiñ, ipúiña. (c). Izena. Berriketa, hitz-jarioa. · Palabrería. Ik ipuiña ugari tta formalidade gutxi.
ipuinjakintzáille, ipuinjakintzaillía. (d). Izena. ipoinjakintzaille. Autu-batzeilea. · Chismoso. "Maratillia" esate otxen gaitzizena; atxua ipoinjakitzaillia. Pasatzen zan danai be preguntia, nun izen zan... Hil.”
ipúrbeltz, ipúrbeltza. (c). Adjektiboa. Ipurdia beltza duena. · De culo negro. Uso bat ipurzurixa dok eta bestia ipurbeltza. content_copy Zozuak beliai ipurbeltz.
ipúrberde, ipúrberdia. (d). Izena. botanika. Sagar mota bat.
ipúrdi. 1.ipurdi, ipurdia, -xa. (a). Izena. Culo. Ipurdixa bistan daukazu.” Pluralean, "nalgas" zentzuan. Orrek dauzka ipurdiak, orrek. Ipurdíxa gaur entzunagoa den arren adinekoek ipurdía gehiago darabiltela esango genuke. "Zati biko arpegixa" eufemismo umoretsuaz ere deitu izan zaio: Baiña giza-artian beti esna dabillen diabruak ein eban bere fetxurixia: goniaz batera jasota zeroian eunezko atorra, zati biko arpegixa argira jarririk. (SM Zirik).. Esaerak: Ipúrdi gizéna. (c). Esaera. ipúrdi gizén. Esaera zelebre honetan agertzen da: Ihesbideko erantzunak. . Ipurdi batekin bi silla ezin bete. Esaera. Antzuola. "Bi gauzaren artean aukera egin behar denean bat aukeratu behar da." (Lar Antz). Ankiak fallau eta ipurdiak pagau. Esaera. Antzuola. "Norbaiti jausten denean esaten zaio." (Lar Antz). Esamoldeak: ipurdian zulua euki. Esapidea. "Denok dugu zerbait, hutsik ez duenik ez dago. (Lar Antz) content_copy atzian zulua izan. ipurdía garbíttu. (c). Esapidea. Adular, hacer la pelota de mala manera. Orrek beria eittiagaittik ipurdia garbittuko loskio baitta zerai be. ipurdia galdu. Esapidea. Edozer egin zerbait lortzearren. Jefiakiñ ipurdia galdu biarrian ibiltzen da. content_copy ipurdia erre. ipurdia erre. Esapidea. "Edozer egin. Beriakin ertetzearren ipurdia erreko luke." (Lar Antz). content_copy ipurdia galdu. ipurdia emon. Esapidea. "Bizkarra eman. Berrogetamar bat ero eon giñan bazkaittan, baiña eztakitt... Neu ipurdia emonda nenguan geixenei. ipurdia berotu. Esapidea. "Jo. Formal ezpaza eoten, ipurdia berotukotsut. 2.ipurdi, ipurdía, -xa. (b). Izena. La base de una planta. También la base o parte enterrada de un edificio, poste, etc. Aiziak arbolia ipurdittik etara dau./ Artu zerria ta ipurdittik bota zeban postia. Esamoldeak: etxía ipurdíttik etára biarrian arrántzaka. Esapidea. etxía ipurdíttik etára biarrian zarataka. Llorando escandalosamente. Gure txikixa puxikia apurtu jakonian etxia ipurdittik etara biarrian asi zan arrantzaka. 3.ipurdi, ipurdia, -xa. (c). Izena. Fondo de un recipiente. Lapiko onek ipurdian zulua dauka. Esamoldeak: ipurdía sartu, ipurdixa sartu. (c). dio Aditza. sartu. Ipurdi berria jarri silla edo ontzi bati. Silliai ipurdixa sartzia bi milla pezeta kostau jatan.
ipurdíko. 1.ipurdiko, ipurdikúa. (c). Izena. Porrota (negozioetan, batik bat). · Fracaso, golpe económico. Giro narras onekin kostako restaurantiak ipurdiko edarra artuko dabe./ Japonesak ipurdikua emon dotse fabrikante askoi. 2.ipurdiko, ipurdikúa. (a). Izena. Ipurdian zartada. · Golpe en el culo. Ixilik ezpazare ipurdikua emongotsut.
ipurdíko erréten, ipurdíko errétena. (c). Izena. Ipurmasaila bien arteko harana. · El valle existente entre los dos glúteos. Granuak urten doste ipurdiko erretenian.
ipurgarbitzáille, ipurgarbitzaillía. (c). Adjektiboa. Adulador, -a, pelota. Kanpuan planta asko eitte jok, baiña bajakixau taillerrian zelako ipurgarbitzaillia dan.
ipúrloka, ipúrlokia. (d). Adjektiboa. Geldi egon ezin den pertsona.
ipurmámiñ, ipurmámiñak. (c). Izena. Nalgas. Azelakotxe ipurmamiñak dauzkan. Pluralean batez ere..
ipurmatráilla, ipurmatraillía. (c). Izena. Ipurmasaila. · Glúteo. Mekauen, iri asi jak ipurmatraillak./ Adarra sartu zotsan ezkerreko ipurmatraillan. content_copy ipurrátal.
ipúrnarras, ipúrnarrasa. (c). Adjektiboa. De culo bajo. Tratándose tanto de personas como de animales; o cosas, como de un coche, por ejemplo. Oillo ipurnarras ori il biou saldia eitteko./ Kotxe politta pentsau jata, ipurnarras samarra izatia eze.
ipurrátal, ipurratála. (c). Izena. Glúteo. Granuak urten doste ezkerreko ipurratalian. Ipurratal ipurdiaren zati bakoitza, ipurmamiñ, berriz, multzo osoa. . content_copy ipurmatráilla.
ipúrrigar, ipúrrigarra. (d). Adjektiboa. Ipurdi igarra, estua, duena. · De culo enjuto.