Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

oillótoki, oillótokixa. (b). Izena. Oilategia. Bai etxe barrukoa eta bai kanpokoa. Gallinero. · Etxetik kanpokoari oillo-txabola ere bai.. content_copy óillotei.
oillotu. (c). Aditza. Oñati. "Kokotu: amilanarse. Desganarse, debilitarse" (Izag Oñ). “"Oillua izatia dok: ser cobarde, apocado." (Izag Oñ)”
oilló-txabola, oilló-txabolia. (b). Izena. Etxetik kanpoko oilategia. · Gallinero.
oillo-zíriñ, oillo-ziríña. (b). Izena. Oilo-kaka. Bizarrak urtetzeko oillo-ziriña emun bia zala esaten zoskuen mutikotan.
1.oiñ. 1.óiñ, óiña. (d). Izena. Oinaren luzera (neurri unitatea). · Pie. Gomozkortako gizon kapritxosu orrek etorri Egixa-barrenera ta kontau ei zittuan oiñak. Lau kantoetara, Egixan. Da etxera jun da arotzei esan ei otxen: Onenbeste oiñ da Egixa. Lau kantoetara biña oiñ geixao Gomozkortak. Hil./ Da oiña; burdixa, por ejenplo, oiña esaten jakon, zortzi oiñ, beratzi oiñ esaten jakon. Jul.” Lekuko batek esan digu antzina bazirela oinetan neurtzen zuten «metroak» eta 27 cm duela oin batek. . content_copy oinbéte. 2.óiñ, óiña. (d). Izena. Hanka. Oiñetako, oiñez, etab. arruntak diren arren, oiñ nekez entzuten da..
2.óiñ. 1.oiñ. (a). Adberbioa. Orain. · Ahora. Nun bizi aiz oiñ? Esamoldeak: oin ddala. (a). Adberbioa. Orain dela, duela. Oin ddala ogei urte asi nitzan lanian. 2.oiñ. (b). Juntagailua. Orain. · Ahora, ahora bien. Obe zeunke nerekin etorriko baziña. Oiñ, naixao bozu gelditzia, geldittu.
óiñago. (c). Adberbioa. oiñao, -u. Orainago, orain dela gutxi. · Hace poco, recientemente. Oiñago ikusi neban bera, eskua igeltsuan zebala./ Oiñago izan da erregia Naparruan.
óiñagoko, óiñagokua. (c). Izenlaguna. Orainagoko, duela gutxiko. · De hace poco. Ameriketan da Eusebio, baiña oiñagoko barririk eztaukau./ Zuk diñozun burrukia igezko jaixetakua zan, baiña nik kontau dotena oiñagokua.
oiñaldíxan. (c). Adberbioa. Orainaldian, azken bolada honetan. · Ultimamente. Oiñaldixan gaizki nabill diruz.
oiñarrazí, oiñarrazixa. "El empeine del pie." (Izag Antz)
oinbéte. (d). Hanka baten neurria. · Pie, la largura de un pie, usada como medida de longitud por los baserritarras. Iru oinbete dare illaratik illarara./ Oinbete laga zeban bakarrik landaratik landarara. content_copy óiñ.
oinbíde, oinbidía. (c). Izena. Oinezkoendako bidea; bide estua. · Senda peatonal. Zuen etxeondotik pasatzen da Goimendirako oinbidia. Legearen arabera, aberea bakarka bazen, pasa omen zitekeen oinbidetik, baina uztarririk ez. .
óinddio. (a). Adberbioa. oinddiok, oinddiokan. Oraindik. · Todavía. Oinddio eztago konforme./ Oinddiokan emen zarete?
óinddioko, óinddiokua. (c). Oraindainokoa, orain artekoa. · El tiempo transcurrido hasta este momento, lo de hasta ahora. Oinddiokua bia dau Bergatik bueltia eitteko./ Oinddiokua ondo doia baiña gero ikusi biar. Esamoldeak: óinddiokúan. (c). Adberbioa. Orain arte. · Hasta el momento. Gure taillerra ondo doia oinddiokuan.”
óindittik. (c). Adberbioa. Oraintxe bertatik. · Desde ahora mismo. Oindittik esaten dotsut or ze pasau bia daben.
oiñétako, oiñétakua(k). Izena. Calzado. Lustria emoixezu oiñetakuei.
óiñez. (a). Adberbioa. oiñezían. Andando, a pie. Zu trankill, gero oiñezian joango ga bixok. Adinekoek inoiz erabilia.” Adinekoek inoiz OI.
óiñezkero. (b). Adberbioa. ónezkero, onezkerio, oiñezkerio. Honezkero. · Para ahora. Oiñezkero ondo jakingozu frantses. Azen.: oiñézkero ere bai. .