Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

oiñézko, oiñezkúa. (c). Izena. Oinez dabilena. · Peatón. Len oiñezko asko ikuste zan kamiñotan gora ta bera. Esaerak: Oiñezkoik nai ez eta zaldizkoik aillegau ez. Esaera. "Aberatsarekin ezkondu nahi eta ezkongabe geratzen denaregatik esana. Lehen aberatsa zaldiz ibiltzen zen." (Lar Antz). content_copy On billa, on billa, bonbilla.
oiñéztarri
oiñéztarri, oiñéztarrixa. (c). Izena. oiñáztarri. Rayo. Bentanatik sartu ta atetik urten zan oiñeztarrixa./ Neskia il zan Uberan oiñeztarrixak jota. OI.
oiñéztu, oiñeztúa. (b). Izena. oiñaztu. Tximista. · Relámpago. Egundoko oiñeztuak die kanpuan. «Rayo» zentzuan ere entzun daiteke, nahiz eta ongi mintzatzen direnek honi oiñeztarri deitu ohi dioten.. Esamoldeak: oiñeztúa eiñ. (b). Aditza. oiñeztúa izan. Relampaguear.
óingo, oingúa. (a). Izenlaguna. Oraingoa. · De ahora, actual. Oingo txokolatia eskaxa da. Esamoldeak: oingúan. (c). Adberbioa. Oraingoan. · Esta vez. Oinguan irabazten urten dou.
oingórri útsetan. (d). Adberbioa. Ortosik. · Descalzo. Ortotsik ez ari ibilli emen, ero oingorri utsetan ez ari ibilli ero. Don.” Ez dugu beste inoiz entzun. . content_copy óiñutsik, ankáutsik, órtosik.
oingótxe. 1.oingotxe, oingotxía. (c). Izenlaguna. oingotxeko, -ua. Oraingotxea, oraintxe bertakoa. · De ahora mismo. Kotxiak daukan markia oingotxia izan bia dau derrior./” OINGOTXEKUA ere bai zentzu berean: Oingotxekua da ba txarlestona!. Esamoldeak: oingotxétik. (c). Adberbioa. Oraintxe bertatik. Oingotxetik asi biakou datorren urtekua gertatzen. 2.oingotxe. (d). Adberbioa. Oraintxe bertan. · Ahora mismo. Tarta au oingotxe jateko da./ Ogi au oingotxe einddakua da. 3.oingotxe. (d). Adberbioa. Jada, dagoeneko. · Para ahora, ya. Astebeterako joan zan da oingotxe aspertuta dago. content_copy oingoz.
óingoz. 1.oingoz. (b). Adberbioa. Oraingoz. · Por ahora. Oingoz ondo doia negoziua./ Oingoz eztou iñor biar ofizinan. 2.oingoz. (c). Adberbioa. Oraingoz, dagoeneko, honezkero. · Ya, para ahora. Asi barri tta oingoz mozkortuta? Au dok jiria./ Aura oingoz gure zain dago. content_copy oingotxe.
óintsu. (c). Adberbioa. Oraintsu. · Hace poco. Oinddio ointsu egon da sekuestro bat./ Eztakitt noiz ezkondu zan baiña ointsu beintzat.
óintxe. (a). Adberbioa. ointxe bertan. Oraintxe. · Ahora mismo. Etxoin, ointxe bertan nator da. OINTXE BERTAN: ointxe, indartuta. . Esamoldeak: ointxe eta ointxe be. Adberbioa. "Oraindik ere. Ori ointxe ta ointxe be pasatzen da.
oiñúrrengo. 1.oiñurrengo. (c). Adberbioa. Azkenengo aldiz. · Por última vez. Oiñurrengo Zarautzen ikusi neban Mirian. 2.oiñúrrengo, oiñúrrengua. (c). Izenlaguna. Azkenengo aldikoa. · Lo, el, la de la última vez. Oiñurrengo afarixa etzuan izen santu-santua./ Oingua PPkua da baiña enaiz akordatzen zein izan zan oiñurrengua. Esamoldeak: oiñúrrenguan. (c). Adberbioa. Aurretiko aldian. · La vez anterior. Biar kinto-bazkaixa daukau. Oiñurrenguan demaseko mozkorra arrapau giñuan.
oiñustu. (d). Aditza. Oinutsik jarri.
óiñutsik
óiñutsik. (b). Adberbioa. Descalzo. Ezta arri gaiñian oiñutsik ibilli biar. content_copy oingórri útsetan, ankáutsik, órtosik.
óittu. (a). da du Aditza. Ohitu. · Acostumbrar(se). Lan gogorra da maixutzia oittu arte./ Ondogi oittu dozu semia. Akostunbrau ere dezente entzuten da.. ohar bat Esamoldeak: astúa mákillara letxe óittu. (c). Esapidea. Gauza txar edo gogor batera ohitu. Atzo berreun km eta gaur beste berreun. Astua makillara letxe oittuta dare korredoriak.
oittúra, oitturía. (c). Izena. Ohitura. · Hábito, costumbre. Meza ostian tia bisitatzera joateko oitturia zeukan. Kostunbre entzuten da gehiago. .
ojal. (a). Izena.
ojálata, ojálatia. (b). Izena. ojáleta . Hojalata. Alakotxe ojaletazko pote bat tapiakin. Sot.”
ojalatéritza, ojalatéritzia. (c). Izena. Iturgintza; lantegia zein ogibidea. · Fontanería. Joan Taketan ojalateritzara ta ekarri iru bentana-kristal./ Ofizio nekeza da ojalateritzia.
ojalatéro, ojalaterúa. (c). Izena. Iturgina. · Fontanero. Ojalateruai diar ein bia jako, tubuak jarixua dauka ta. Gaur egun fontanero entzuten da gehiago..
ójale. 1.ójale, ójalia. (b). Izena. ojal, -a. Botoia katiatzeko zulo eskuz jositakoa. · Ojal. Jertsiak bi ojale apurtuta dauzka ta ezin ddot lotu./ Ojala ta botoia, gauza danendako. Maria.” 2.ojale, ojaliak. Izena. Eibar. Pañales. Sin. umezara (Eib.)..