Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

taka!. (c). Onomatopeia. Ekintza azkar baten onomatopeia. Etorri tta, gure neskiak-eta erok alkarrekiñ igual taka erderaz. Don./ Arek ointxe be taka!, premixua irabazi jok.
tákar. 1.takar, takarra. (b). Adjektiboa. Torpe, bruto, -a, rudo, -a. Persona ona da, baiña astua baiño takarraua. 2.takar, takárra. (c). Adjektiboa. Soro erpiltsu, bide harritsu eta halakoez esana. · Se dice de caminos, sembradíos, etc., ásperos. Bide takarra dago zuenera./ Euri zakar onekin lur takarra geldittu da.
takára. takada. 1.takara, takaría. (c). Izena. Golpecito. Atzetik takaratxo bat emun dotsa kotxiai. Esamoldeak: takaría euki. (c). Esapidea. eufemismoa Zoro ikutua euki. Antoniok jaukak takaria... Zartaria euki baino leunagoa. . 2.takara, takaria. (c). Izena. Vez, tacada, golpe. Alustizak takara baten amar tanto ein jittuk sakian./ Amar milloi tokau jakok loterixan; takara edarra dok. TAKARA BATEN, batik bat. .
takarkeríxa, takarkerixía. (b). Izena. Brusquedad. Kerten kuadrilla orrek takarkerixia besteik eztauka.
takarrára, takarraría. (b). Izena. adierazkorra takarrada. Dinbirri-danbarra. · Estruendo, ruido. Lope atzeko tontorrian erezen falanjiak, da Udelaxko Egomendiñ gorrixak, San Mielen gorrixak, da ango takarradia. Fran./ Osintxuarrak etortze zien Uberara takarraria darixola./ Bart demaseko takarrarak izan die (trumoi-otsak).”
takarraran. (a). Leintz. takarran. Lasterka. Bergaran ez da esaten, baina askok ezagutu bai. Mondragoetarrei, adar-soinuan, zera esan izan zaie. An, bajátozak mondráutarrak takárran. .
takártu. (c). da du Aditza. Takar bihurtu.
taka-taka. (a). Adberbioa. haur hizkera ttaka-ttaka, tiki-taka, tapa-tapa. Oinez. (haur., batik bat). Taka-taka goiaz Uberara./ Ibai, zelako ondo ikasi dozun taka-taka. TAKA-TAKA IKASI, IBILLI, etab. Nagusiez ere bai inoiz. Artu bi marmintt, olaxe, mokor banatan, olaxe eskuekin, abarka baltzak, buruko paiñeluak olaxe, taka- ttaka- ttaka- ttaka, Osintxura. Hil. .
takatan. Izena. haur hizkera Eibar. trakatan. Zaldia.
takatéko
takatéko, takatekúa. (b). Izena. Golpe. Baloiai jo biarrian orkatillan emun jostan kriston takatekua.
táket, takéta. (b). Izena. Gurdiak alboetan zutik daramatzan makilak. · Estacas laterales del carro. Bi taket galdu jakun da gaixki ibili giñan burdi-garua kargatzeko. "Taketa" Bergarar zelebre eta estimatu bat izan zen, gauza guztiak nahi gabe aldrebes esaten zituena: I Martiñ, ardittara eu joango aiz ala neu geratuko nok etxian?. content_copy burtáket.
taketáda, taketadía. (c). Izena. Irteera edo egintza zelebrea. "Taketa"k egiten zituenen estilokoa, alegia. Ik dauzkak taketadak ik./ Oinddio taketada aundixauak entzun bia jittuau.
takían potían. (c). Adberbioa. lagunartekoa takien takien (Lein.). Maiz, noiznahi. · A menudo. Takian potian joaten da Barzelonara./ Takian potian mozkortuta ikusten dot.
táko. 1.táko, tákua. (c). Izena. Pedazo, taco. Takua ipiñi jat mai ankiai, kojo zeuan da./ Txakurra or doia ogi takua auan dabela.
táko
2.táko, tákua. (c). Izena. Pastilla de jabón grande y rectangular. Illia garbitzeko takua dala onena esate eben./ Jaboi-takua artu ta igurtzi mantxiai. «Lagarto» eta «Chimbo» jaboiei esaten zitzaien.. content_copy jabói-táko. 3.táko, tákua. (c). Izena. Egutegi txiki eta potoloa, Arantzazukoa, adibidez. · Calendario de hojitas. Amandriak oinddio egunero leitzen dau takua./ Aurten eztou artu Arantzazuko takua. 4.táko, tákua. (d). Izena. Antzinako papelezko tabako-kaxa karratua. · Caja cuadrada de tabaco de liar que fumaban nuestros abuelos. Zuen aittajunak takua erretze juan.
takóe, -i, takóia. (a). Izena. Tacón.
takolo. Adberbioa. Aramaio. Nasai. · Holgado. Takolo raukatela, nasai (arropa oso nasai duelako). (Orm Aram).”
talaburni, talaburnixa. (c). Izena. Elosu. Talo-pala. content_copy taló-pála.
tálde, táldia. (c). Izena. Grupo; de animales, mayormente. Talde baten e, ikustera juten danian bat, “joño, txarri-talde edarra; bat auxe dao erkiñaua. Don.” Konposatuetan batik bat: artalde, aunztalde... Gutxi erabilia. Aspaldian berriro indartu da. .