Skip to main content

P

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

paciencia: pazientzia, eruan · tomar con paciencia: pazientzia artu
paciente: eruan oneko, pazientzia aundiko
pacífico: bakeoso, baketsu, bakerako, otzan, mantso
pachorra: patxara, sanidade, txatxara
padecer: padezidu, sufridu
padrastro: aittaorde, aittatzako, ugez-aitta · azbizar
padre: aitta · padres: guraso, aitta-ama · padre e hijo(s): aitta-seme
padrenuestro: aittagure
padrino: aitta puntako
paga: sari, paga
pagar: ordaindu, pagau · a precio de oro: narrutik pagau #con creces: artua opillakin pagau · el que paga en el juego: katigu
pago: pagu, pagakizun, pagamentu, ordaiñ · pago en cereal por afilar: zorrotz-gari, errementari-gari · pago por la molienda: motura, laka · en pago: ordaiñetan #ondo egiñan pagua, ate ostian palua
País Vasco: Euskal Herri
paja: lasto · paja triturada: lastaxee
pajar: sapai
pajarear: pajariau
pájaro: txori; artista · carpintero: okill · nocturno: gautxori · onom: txor-txor
pajero: lastodun
pala: pala · de horno: labepala, ogipala · de molino: errotapala · de talo: talo-pala · jugador de: palari
palabra: berba · de palabra: berbaz · tomar la palabra: berbia artu · no cumplir la: berbia emon, berbia jan · media palabra: berbaerdi · apalabrar: berbatu · de palabra: berbako · a medias palabras: berbaerdika · hablar poco por enfado: justu-justuko berbak egin · rumor de palabras: berbaro
palabrería: jardun, ipuiñ, kontu
palacio: palazio
paladar: ao-sapai · de paladar exquisito: aofiñ, muturfiñ
palanca: palanka · deportiva: joku-palanka · lanzamiento de palanca: palanka-joku · lanzador de palanca: palankari
palangana: palangana
palangre: kordel
palidecer: mudau, zurittu
palidez: kolore zuri, kolore baju
pálido, -a: zuri, kolorezuri, kolore bajuko · ponerse: zuri jarri
palillo: zotz, palillo
palio: zeru
palique, dar: arixa emon
paliza: blastio, zapinddu, egur, egurtu, astinddu, berotu, makilla-salda, pasara · dar una paliza: egurra emon, egurtu · dar la paliza: erretolikia sartu, belarrixak berotu
palma: eskubarru
palmo: arra, arrabete · con un palmo de narices: ao bete ortz
palo: makilla · de electricidad: palo · afilado: ziri · largo: aga · de naipes: palo · del juego de la toña: kalderoi · para sostener hortalizas: parra · flexible: makera · merecer palos: makillia merezi
paloma: uso · doméstica: etxe-uso · torcaz: pagauso · zurita: uso txiki, zurita
palomar: usotoki
palometa: papardo
pámpano de nabo: arbigara
pamplina: bedar narras, miarma-bedar, zapedar
pan: ogi · pan blanco: ogizuri · pan integral: ogibeltz, ogi zaidun, zaidun ogi, basillora · pan plano: opill, otana · pan de baja calidad: tremes · pan redondo y pequeño: panpot · pan frito: ogierre · cuscurro de pan: ogi-koskor, ogi-mutur · pedazo de pan: ogi-zati, ogi-pusketa, ogi-tako #ogi gogorrari agiña zorrotz
panadería: panaderixa
panadero: panadero, labari, otanero · el que reparte pan: ogidun
panal: abao, panal
panceta: irugiarre, txitxarra
pandero: pandero
pánfilo: babalora, artanpero, abaspolo
pánico: sukurutz, zurkatx
panicum miliaceum: artatxiki; mijo
panorama: bista
pantalonera: pantalonera
pantalones: praka · pantalones antiguos: seboliñ · bajo de pantalón: prakabarren · que lleva pantalones caidos: prakanarras
pantorrilla: bernamamiñ, zankumamiñ
panza: brantza
pañal: ume-izara, zapi, pakete
pañoleta: buruko paiñolo, buruko zapi
paños para los pies: ankatrapu, txapiño · paños de curandero: erretrapu
pañuelo: zapi, paiñolo, esku-paiñolo · de bolsillo: moko-paiñolo · de cabeza: buruko paiñolo · de mano: esku-paiñolu
papa: aitta santu
papamoscas: bigotedun txinbo (txoria)
papel: papel · de liar: zigarro-papel · de regalo: erregalo-papel
paperas: paperak
papilla: ai
papo: paputz
paquete: pakete
paquetería: paketeria
par: pare
para qué: zetarako
parada: parada; egonaldi
paradero: atarramentu
paradiña: mona
paraguas: guardasol
paragüero: paraguero
paraje: paraje
paralítico: elbarri, elbarrittu, paralitiko · volverse: elbarrittu
parar: geldittu, geratu; planto egin · parar el perro: geratu, parau
parásito: jantxakur, duango
parche: partxe
pardilla: pago-zuza
pardillo: pardillo
pardo: nabar · parduzco: nabarka
parece ser, al parecer: itxuria, ai danez, seguru
parecer: emon; pentsau, iritzi; iritzi, parezer · parecerse a la madre: ama-mosu izan
parecido: antz, taju, tankera, traza; antzera; antzerako, aideko; igualtsu, berdintsu · cierto parecido: ikutu, aide · parecidos, tal para cual: erri batekuak, uztarri baten ipintzeko modukoak
pared: pareta, orma · pared medianera: medialiñ · de madera: otzapalda
pareja: pareja
parentela: senittarte, senittarteko
parentesco: senittasun
pariente: senide, pariente, senittarteko, tarteko, aideko, ideko · cercano: senide ur · lejano: senide urriñ
parietaria diffusa: pareta bedar; parietaria
parietaria: orma bedar, pareta bedar
parir: umia egin, umia izan, familixia izan, librau
paro: lanikez, biarrikez
párpado: betazal · de párpado caído: betexkel
parral: parrape
parrandera: parrandera, fandanga · parrandero: parrandero, errondalari
parrilla: parrill
párroco: parroko, maixu
parroquia: parrokixa
parroquiano: elizante, bezero, parrokiano
parte: alde, parte, alderdi · delantera: aurre, aurrekalde · trasera: atze, atzekalde, oste · inferior: azpi, azpikalde · la de aquí: emendikalde · la de allí: andikalde · superior: guen · en ninguna parte: iñun · en alguna parte: nun ero nun, nunbaitten · de parte de: partez
partición: partiziño, partiketa, banaketa
participar: parte artu; tartian izan
particular: partikular
partidario: aldeko
partido: partidu · de fútbol: fubol-partidu
partir: abixau, abentau · partir en dos: erdibittu, erdibi egin
parto: umegintza, txalgintza
pasa de fruta: pasa · de higo: pikupasa · de uva: maats-pasa · de ciruela: okan-pasa
pasable: ainbesteko
pasablemente: ainbestian be
pasacalle: kalejira, bideko, pasakalle
pasada: pasara · de pasada: pasaran
pasado: pasauta · el pasado: joan dan · los pasados: joan daneko, iragako
pasador: irazteko, iraztontzi
pasamanos: eskumano, barandau
pasar: pasau · pasarlas moradas: gorrixak (edo beltzak) ikusi, gorrixak pasau, elorrixo ikusi
Pascua de Pentecostés: Paskuak, Paskua Maietzeko · Pascua de Resurrección: Paskua Udaberriko
pase: pase · pase de paloma: uso-pase
pasear: pasiau, pasiuan ibilli
paseo: ibillaldi, ibilli, pasio, pasiada · lugar de: pasioleku
pasillo: karrajo, trantsitto, pasillo
pasión: su · con pasión: amorratuta, su eta gar
paso: pauso · mal paso: pauso uts · paso de gente: pasadizo · al paso: pausuan · a cada paso: pausuan-pausuan · de paso: depaso, depasoko
pasquín: paskiñ
pastel: pastel
pastelería: pastelerixa
pastelero: pastelero
pastizal: larre, larreleku
pasto: larre
pastor: pastore · pastor de vacas: ganauzaiñ
pastoreo: pastoretza
pata: anka · a cuatro patas: lauankan · a la pata coja: txindurrika, txinguan, txandorrika; anka bakarrian, anka txuntxurrian · meter la pata: ankia sartu · jugar bajo pata: ankape jokatu · metedura de pata: ankasartze · patas arriba: ankazgora, azpikuaz gora
patada: ostikada · a patadas: ostikoka
patata: patata · patata de siembra: patatazittako
paternóster: paternoster
patinazo: labankara
patio: etxeaurre
patizambo: ankazabal
pato: aata, arata, paitta, bili · huevo de: paitta-arrautza
patrono: ugezaba, nausi, patroi
pausa: atsen
pavés: galtzara
pavía: frixko
pavimento: suelo, zoru
pavo: pabo · pavo real: pabo real
pavón: txarol
pavonado: fabonu
pavonar: urdin-illundu, txarola emon
pavor: sukurutz, zurkatx
paz: bake · en paz: bakian; parra, enpas
peatón: oiñezko
peca: peka, oriñ
pecador, -a: pekatari
pecar: pekatua egin
pecoso, -a: pekoso, -a
pechera: petxera
pecho: papar, petxu · pecho de mujer: bular · de pecho rojo: papargorri · sacar pecho: paparra etara
pedal: pedal
pedante: jakintsu, sasiletrau
pedantería: aittunkerixa, jakintsukerixa
pedazo: puxketa, zati, tako · hacer pedazos: zatittu, umiak egin
pedir: eskatu · pedir cuentas: kargu artu
pedo: puzkar, uzkar, putz · pedo de monja: puzkar bero · olor a: putzusain · onom: parrat, purrut
pedorrear: puzkarra bota · pedorreando: puzkarka, tirri eta tarra
pedorrero: puzkarti, puzkarrontzi, purrutero
pedrada: arrikara · a pedradas: arrika
pedregoso: arritsu
pedrera: arriarte, arbaso
pedrisco: arri, arriabar
pedrusco: arri-koskor
pedúnculo: ailla, txurten
pega, de: brometako, gizurretako, aproposko
pegajoso, -a: lika, likiñ, pegakor
pegamento para parches: disoluziño
pegar: jo, tas-tas emon, ipurdia berotu; pegau · pegando: joka #lapian moduan pegau
peinado: orrazkera, orraztu
peinar: orraztu
peine: orrazi
pelado, -a: gorri · zona pelada: gorriune · estar pelado, sin blanca: gorri egon
pelaje: pelaje
pelar: zurittu, narrutu
peldaño: mailla, armailla
pelea: burruka, muturjoka, egurrots · pelea a cornadas: adarka · pelea de carneros: adari-topeka, adari-joku · peleándose: muturjoka
peligro: arrisku
pelirrojo, -a: burugorri, illegorri
pelma: gogaikarri, kakalardo, buztanziri, dontsa
pelo: ille · pelo corporal: ille, zurda · pelo de rabo: buztan-zurda · de pelo rizado o crespo: illekixkur · pelirrojo: illegorri · centro de pelo: kalpar
pelota: pelota · pelota hueca de goma: putzezko pelota · saltarina: tartakarin · viva: bizi · de poco bote: motel · jugar a la: pelotan egin, jokatu · hacer la pelota: olixua emon, jaboia emon · pelota grande, pelotón: pelotoi
pelotari: pelotari
peludo: illetsu, zurdatsu
peluquería: barberixa, pelukerixa
peluquero: barbero, bizarkentzaille
pelusilla: litx · llenarse de: lixtu
pellejo: azal, narru; zaragi
pellejudo: azaltsu
pellizco: atximurkara · a pellizcos: atximurka
pena: pena, damu, lastima, penagarrikerixa · pena por la pérdida: galdumin · de pena: penagarri · dar pena: pena emon, lastimia emon · tener pena: pena izan · estar de pena: penatan egon · ser una pena: lastimia izan
penacho de pelos: mototx, ille-mototx
pendejo: pendejo
pendenciero: drogoso, sestroso
pendiente: erripa, muna, pendiz; belarrittako · pendiente escabrosa: malkar · ascendente: aldasgora · descendente: aldasbera · objeto pendiente: txintxilikaixo
péndulo: pendola, miñ
pene: txistu, txilibitu, pito, txori, kerten, pitilin, buztan
penitencia: penitentzia
penoso: penagarri
pensamiento: pentsamentu, pentsakizun, auteste · sumido en sus pensamientos: bere artekotan
pensar: pentsau, uste izan
penúltimo, -a: azken aurreko
penuria: biar, eza, falta
peña: aitz, atx
peón: pioi
peonaje: piontza
peonza: tronpa
peor: okerrago, txarrago · en el peor de los casos: okerrenera jota · peor para ti: euretako kalte
pepita: pipitta
pequeñez: uskerixa, txikikerixa
pequeño, -a: txiki, kakanarru, nano, xe, pitxin, memo, kuku, txipriztiñ · más pequeño de lo normal: zapotz · pequeñajo: zapotz
pera: madari, makatz · de invierno: negu-madari
peral: madari, madari-arbola · sin injertar: makatz
percutor de escopeta: katu
percha donde duermen las gallinas: ota
percherón: pertxeroi
perdedor, -a: galtzaille
perder: galdu · el apetito: mikatu · fuerza: erkinddu, inddarkatu · la cabeza: burua galdu · la virginidad un hombre: eskapullau · la virginidad una mujer: errekan pasau, loria galdu · la esperanza: etsi · los estribos: bere onetik urten
perdición: ondamen, ondamendi
perdida: galera, galduerdi
perdido, -a: galdu; noraezian · estar perdidos: guriak, orrenak... egin
perdigón: perdigoi
perdiguero: eper(ta)lari
perdiz: eper · caza de: oillagorreta
perdón: barkaziño, barkamen · pedir perdón: barka eskatu · pidiendo perdón: barkeske
perdonar: barkatu · deudas: enpaztu
peregrinación: peregrinaziño
perejil: perrejill
pereza: nagikerixa, alperkerixa, nagi · estar bajo los efectos de la: nagixak emon
perezoso: nagi, alper
perfil de monte: isla
perifollo: txikuflaittu
perilla: auntz-bizar
periódico: periodiku
período: aldi
peripuesto: peripuesto
perjudicar: kalte egin, gaitz egin · perjudicarse: alkar galdu
perjudicial: kaltegarri
perjuicio: kalte, oker, gaitz
perla: perla
permiso: baiben, baimen
permutar: premuntau
pernicorto: ankamotz
pero: baiña; pero · sin peros: baiña bakua #baiñak ortuan
peroné: bernazur
perorata: esanaldi, erretolika
perra gorda: txakurraundi · perra chica: txakurtxiki
perrerías, hacer, decir: txakurranak egin, esan
perro: txakur, txitxi, toto, au-au · voz de llamada: toma! · voz con la que se azuza: axaxa! · perro callejero: kale-txakur · chimbero: txinbo-txakur, tximutx txakur · de becadas: oillagor-txakur · de casta: kasta-txakur · de caza: kaza-txakur · pastor: arditxakur · perdiguero: eper-txakur · policia: polizia txakur · rabioso: txakur amorratu · ratonero: arratoe-txakur · perro viejo: txakur zar
persicaria: pipar bedar gorri, txindurri bedar
persona: persona, lagun, kristau
pértiga de carro: partika, burpartika · pértiga corta: nardaka
pertrecho: trepetxu
pesadilla: ameseta txar
pesado, -a: astun, pixutsu #kaparria potruetan baiño astunaua · pesada: dontsa
pésame, dar: naigabia emon
pesar: pixau; damu · a pesar de todo: ala (ta) be
pesca: peska
pescadería: arrandei, peskaderixa
pescadero: arraindun, peskatero
pescado: arraiñ, peskau · de freir: priji-arraiñ
pescador: peskari
pescar: peskan egin, arrapau
pescuezo: lepo, sama, zaputz, kano
pesebre: aska, ganau-aska
peseta: pezeta
peso: pixu · peso en vivo: bizipixu · peso en canal: il-pixu, kanalian
pespunte: pespunte
pestaña: betule
peste: peste; gogaikarri
pestillo: pasaera, txinget · pestillo grande: morroillo · cerrar con: morroillua emon
peta: aizpurutxu, porru
petacho: adabakin, txaplata, petatxu, txatal
petición: eske, eskabide
petirrojo: txantxangorri
petróleo: petrolio
petroselinum hortense: perrejil, astoperrejil; perejil
pez: arrain; pike
pezón: erro, titi, titiburu, titipunta, titimutur, adarpunta · de un solo pezón: errobakar
pezuña: apatx, kasko, ankakasko · pezuña de caballar: pelu
phalaris arundinacea: zintta bedar
phaseolus vulgaris: baba; alubia, judía
piada: txio, pio
piar: txio egin, txioka jardun · piando: txioka, pioka
picadura: pikatara, zastara
picante: miñ, pikante
picaporte: krisketa, atekrisketa, eskuleku, elduleku
picar: pikau; kixi eta mixi ibili · picar la culebra, avispa: eldu
picardía: pikardixa
pícaro: pikero
pico: piku; pikatxoi · de pico afilado: mokozorrotz · tener buen pico: piku ona euki · de picos pardos: andafuerako soiñekua jantzitta
picogordo: paranden gixoi
picor: azkura, pikor
picotazo: pikukara · a picotazos: pikuka
pichón: usokuma
pie azul (perretxikoa): zuza urdin
pie: anka; oiñ, oinbete · a pie: oiñez, taka-taka, tapa-tapa, taparra-taparra, apionian · de pie: zutik, tente · ponerse: zutittu · bajo los pies: ostikopian, ankapian · planta de pie: orpo · dar pie a: aurrerapidia emon
piedra: arri · angular: kantoi-arri, eskiñarri · caliza: karearri · rueda de molino: errotarri · para moler maíz: arto-arri · cenizal: autsarri · de arrastre: probarri · de afilar: zorroztarri, destera · de afilar guadañas: arraitz, segarri · bote de la piedra de afilar: segapote · de hacer la colada: albergarri, pietarri, puxetarri · de mechero: suarri · labrada: arlandu · redonda y grande: arribola · suelta: arramil · piedrecillas que comen las gallinas: oillo-ari · piedrecilla: arri-koskor
piel: narru, azal · de piel: pielezko, narruzko · piel de oveja: ardi-narru · piel reseca: zaponarru
pienso: pentsu
pierna: iztar, berna · delgada: txanka · de piernas delgadas: txankame, ankame, ankalaru · de piernas gruesas: ankasendo, zankosendo · de piernas largas: ankaluze · de piernas torcidas: ankabiur, ankaoker · de una sola pierna: ankabakar · con los pies juntos: anka geldixan
pieza: pieza · de tela de lino: eun-pieza · de una sola pieza: osoko · pieza musical: toketa
pifia: uts, kale
pila bautismal: bataioleku · pila de madera: egurpilla, kastillo
pilar: zutiko · pilar de puente: zubianka · día del Pilar: Pilarika egun, Amabirjiña garotako
pimentón: piparrauts
pimienta: piparbeltz
pimiento: pipar · pimiento morrón: piparraundi · pimiento verde: piparberde, pipartxorizero · guindilla: piparmiñ
pinar: piñudi
pincel: pintzel
pinche: pintxe
pincho: eztaka; banderilla
pinguicula grandiflora: moko bedar; grasilla
pino: piñu
pinta: pelaje
pintada: ginea-oillo, india-oillo
pintar: pintau, pinttau
pinto: pintto
pintor: pinttore
pintura: pinttura
pinus nigra: piñu norte; pino norte
pinus pinaster: piñu-maritimo; pino marítimo
pinus radiata: piñu beltz; pino insignis
pinza: pintza · para recoger castañas: mordaza, motxarda
pinzón: neguta, paranda · pinzón real: neguko paranda
piña: piñu-kaskara, piñuburu, artaburu
piñón: piñu-azi
pío: txio, pio · no decir ni pio: txistik ez etara, egin
piojo: zorri
piojoso: zorristo, zorritsu
pipa: pipa · ni para pipas: artotarako lain be ez
piquituerto: pikoker (txoria)
pira de carbón: txendor, ikaztoi · plazuela de la pira: txendorzulo, ikazteizulo · hacer pira: txarrittan egin, eskuela martxando egin, sasi-eskola egin
pire: arrikara
piripi, ponerse: txilibrizkau, txispau, lafiau
pirueta: anka-biurri
pisada, onom: plasta-plasta
pisar: zapaldu
piscina: igarileku
piso: abitaziño; zoru, be, azpi
pista: arrasto · pista forestal: pista
pistola: pistola
pisum sativum: idar; guisante
pita: erreuma bedar
pitorreo: adar-soiñu
pizarra: pizarra
pizca: puxkat, apur bat · ni pizca: tautik pez, zipitzik pez
Placencia: Plazentzia, Autxerri
placenta: umeloi, karen
placer: gozamen, gozatu · a placer: amama
plaga: peste, plaga
plan: asmo, plan, idia
plana de albañil: llana, plana · pasar la: llaniau, planiau
plancha: plantxa
planchar: plantxau
planear: planak egin; plania pasau, planiau, llaniau
planicie: lautada; zapaluna
plano: zapal
planta: landara; planta · planta del pie: ankazpi, ankape · planta péqueña de árbol: txirbi · de buena o mala planta: planta oneko edo txarreko
plantado, bien: ondo plantautako
plantago lanceolata: illuntzi bedar, zan bedar; llantén mayor, llantén menor
plantarse: plantau, planto egin
plantilla: txantilloi
planto: planto
plantoso, -a: plantoso, -a
plastón: talo
plata: zidar · de plata: zidarrezko · de baño de plata: zidarbitsezko
platano: platano; txopo-platano
platanus hibrida: platano; plátano de sombra
platear: zidartu, zidarbistu
plato: plater · plato sopero: plater sakon · plato plano: plater azal · plato grande: erretillu
plaza: plaza · de abastos: berdura plaza, azoka · plaza de toros: zezen-plaza, korrida-plaza
plazo, a largo: gerora · a plazos: epetan
plegar: tolostu
pliegue: ixur, izurdura, torlostura, alotz
plomo: berun, plomo · fundirse los: plomuak erre
pluma: luma; pluma · de gallina: oilloluma #lumia baiño ariñagua
plumaje: lumaje
poa annua: sopuruku
pobre: pobre · pobre hombre: gixajo #pobrian arrazoia eta urriñeko suegurra alperrik galtzen die; pobrian arrotasuna eta kaskarian prasia denpora gutxikuak dia · pobrecita: koittau · pobrecito!: erruki!
pobreza: pobreza
pocilga: txarrikorta, txarritoki
poco: gutxi · poca cosa: ezer gutxi · un poco: puxka bat, apur bat · poquito a poco: poliki-poliki, puxkanaka, apurka · hace poco: puntuan · por poco: utsagatik · un poquito: kixi bat, pittin bat · poquita cosa: ezebeza · poquito a poco: txirri-txirri, txarra-txarra, txirriki-txarraka
poda: iñausketa, poraketa
podar: iñausi, porau; soilddu
poder: aalizate; al izan · no poder: eziñ · el no poder: eziñ · no poder con la carga: meko eiñ
podrido: ustel
polaina: mantar, polaiña #bai tokau be astuai polaiñak
polea: polea, txirri(n)ka · rueda de: txirrika
policía: polizia, txakur
polilla: sits, zeren; gabeko mitxeleta
polvo: auts
pólvora: sutauts
polygonum persicaria: txindurri bedar; persicaria
polypodium interjectum: aitz gaiñeko garo, garo txiki
pollada: txitaldi, apixaldi; txitatalde
pollino: astakuma
pollo: oillasko · pollo joven: oillaskotxo · polla: oillanda · polluelo: txita
pomada: ujentu
pompa: aparato
pómulo: matrailla · de pómulos rosados: matraillagorri
poner: jarri, ipiñi · poner reparos: erreparua ipini, emon · ponerse mal: ondoeza egin; gaizkittu
populus nigra: makal, txopo; chopo
populus tremula: orrikara; álamo temblón
por qué: zegatik, zegaittik, zer dala ta, zetako, zetan
porcelana: portzelana
poro: izardizulo, aize-zulo
porosidad: aroltasun
porque: ze, eze, zegaittik eze · porqué: zergatik, zer dala ta
porquería: zikiñ, zikinkerixa, txarrikerixa
porra: porra · porra para piedra: arri-maillu
porrón: porroe
portabrocas: barautz-etxe
portal: atai, peora, atarte, eskape · delantera del: ateeta
portamachos: ardatz-etxe
portarse: portau · honradamente: gizon portau
porte: porte · de buen porte: plantoso, -a, jaso
pórtico de iglesia: elizpe, alizatari
portillo: ataka · de horno: labe-tapa, labe-ataka
porvenir: etorkizun, etorpide; jantzi
posible: leikena
posición: leku, toki, puesto · cortar en la posición normal: erara ebagi
poso: madre, ondar
poste eléctrico: arginddar-poste, palo, poste, zutiko
postilla: kostra, arraunka
postizo: ezarri
postlluvia: eulondo
postre: postre
potaje: lapikoko, potaje
poteador: txikitero
potencia: potentzia
potentilla sterilis: mailluki bedar; fresa estéril
potro, -a: moxal, txiko; perratoki
poyo: poial
pozo: potzu, urbatu · pozo artesiano: pozadera, pattin · pozo de lino: liñapotzu · poza de río: osiñ
prado: zelai, landa
precaución: kontu, kuidadu · tomar: kuidaduak artu
precio: prezio, balixo, balore · a buen precio: modu onian, moduz
precipicio: amill, malkar
precisamente: prezixo
preciso: zorrotz · ser preciso: prezixo izan
predisposición: berezko
preferido, -a: begittako
preferir: naixago izan
pregón: pregoe, bando · hacer el: pregoia jo, bandua jo
pregonar: bandua jo, pregoia jo
pregonero: pregonero
pregunta: pregunte
preguntar: preguntau · preguntando: preguntez, preguntian
premio: sari
premolar: alboagin
prenda: jantzi · para guarecerse: estalgarri · prenda en los juegos: kastigu
prender: artu; su artu · una planta: lurra artu
prensa: prensa
prensar: prensau, sakatu, estutu · prensar uva: zukutu
preñada: ume-esperuan, estaduan, aurdun · un animal: ernari, geldittuta · con la preñez adelantada: umeastunduta
preñar: umia eitteko jarri, kargau
preocupación: ardura, burukomiñ, kezka
preocupado, -a: arduratuta, armonixan · estar preocupado: arduratan egon, arra euki
preocuparse: arduratu
preparado, -a: gertu, prest; preparau
preparar: gertau, preparau, ingirau
preparativo: preparatibo, gertakizun
preparto, estar de: sentiduta egon
presa: presa
presencia: bista, itxura
presentaciones, hacer las: kunplimentuak egin
presentarse: presentau, plantau
presionar: sakatu, inddarra egin
preso, -a: preso; katigu, atxillo · estar preso: preso egon
prestar: prestau · prestar atención: kargu egin, kontu egin
presuntuoso, -a: uste aundiko, aundigurako, buruiritzi
pretencioso, -a: aundinaiko #oiñezkorik gura ez, zaldizkorik aillegau ez
pretender: pretendidu
pretexto: aitzakixa
pretil: petrill
prevenido: brebenido
previsor: burugiñ
prieto: estu
primavera: udabarri
primero: lenen, lenengo, aurrenengo, estraiñako · a primera vista: beittu baten · de primera: primerako; primeran
primicias: primiziak
primo hermano: iztarlengusu
primo: lengusu · prima: lengusiña
primula vulgaris: san jose lora, udalora; prímula, vellorita
prímula: san jose lora, udalora
princesa: printzesa
principal: printzipal
principio: asiera; gaiñerako, printzipixo
prioridad: aurretiko lan · tener prioridades: aurreraokuak euki
prisa: prixa, arrapataka, astrapala · con prisas: prixaka, arrapataka #beti prixaka eta beti aillegau ezindda
prisco: frixko
probar: probau; aprobau, aprobia egin
problema: problema, bialeku, gorabera, kontu, kuidadu · problema psicológico: buruko edo lepagaiñeko problema · crear problemas: lanak emon, bialekuak emon
procedencia: jatorri · de qué procedencia: nundik norako
proceder, buen: gizalege
procesión: prosoziño
procesionaria: piñu-momorro, piñu-koko, infarnuko katu
proclama matrimonial: elizta, eliztei, ezkondei
procurar: alegindu, saiatu, bide bat egin
producir: egin, eragin
producto: jenero
profeta: profeta
profundizar: sakondu
profundo: sakon
profusamente: farra-farra, sarra-sarra
programa: programa
progreso: aurrerakara, aurrerapide
prohibir: debekau, galdu eragin
promediar: erdira jo
promedio: batenaz besteko
promesa: promesa, ainddutako
prometer: ainddu
prominencia: tontor
pronto: laster, aurki, bela, belaxe, aguro · de pronto: alako baten
propaganda: propaganda
propenso, -a: ... errezeko; zale
propiedad: jabetasun · propiedades: ondasun, azienda
propina: eskupeko, propiña, sari
propinar coscorrones: kaskarra berotu
propio: bere, geure; bertako · a cuenta propia: norberan kontura
proporción: proporziño
prosperar: aurreratu; ertza euki
prostitución, casa de: putetxe
prostituta: Ik. puta
protector: aitta puntako
protegido: santuartu
protestante: protestante
protestar: protestau
provecho: probetxu, protxu · de provecho: probetxuko
provincia: probintzia
próximo: datorren, hurrengo
proyecto: asmo, proiektu
prudente: burugiñ
prueba: aproba · prueba de arrastre: proba · con bueyes: iri-proba · recinto de: probaleku · piedra de: probarri
prunus armeniaca: alberretxiko; albérchigo, albaricoque
prunus avium: keixa; gerezia
prunus domestica: okan; ciruelo
prunus spinosa: elorrarantza beltz; espino negro
pteridium aquilinum: garo; helecho
púa: ortz; arantza, eztaka
publiko: jente, publiko · en público: jente aurrian; jentian bistan, publikuan, agirixan
puchero: lapiko · puchero de alubia: baba-lapiko
pudrirse: usteldu, antsittu
pueblo: erri · pueblo natal: jaioterri
puente: zubi · pilar de puente: zubianka · ojo de puente: zubibegi
puerco: txarri
puerro: porru · planta de: porru-landara · puerros con patatas: porru-patata · caldo de: porru-salda
puerta: ate · de dos hojas superpuestas: ateerdi · de seto: esate
puerto: portu · de montaña: gaiñ
pues: ba, eze
puesto: puesto, leku, toki
pugna: burruka · de vientos: aize-burruka
pujavante: pujamante
pulcritud: jasotasun, txukuntasun, txukundade, kuixidade
pulcro, -a: garbi, sotill
pulga: arkakusu, ardi
pulgón: koko, zorri · de alubia: babakoko
pulicaria dysenterica: mendar
pulidor: leuntzaille
pulir: leundu, finddu
pulmón: biri, pulmoe, auspo · carne de: biriki · enfermedad del: pulmoiko
pulmonaria longifolia: pulmonixa bedar (?)
pulmonía: pulmonixa
púlpito: kulpitto
pulsera: eskuturreko, pultsera
pulso: pultsu · a pulso: pultsuan
punta: punta · de monte: mendi-punta, mendi-tontor · de pan: koskor, ogi-koskor · en la punta: puntan, punta-puntan
puntada: puntada
puntal: puntale
puntería: apunterixa
puntilloso, -a: estu, pirri
punto: puntu · punto flaco: argaluna · punto de unión: junta, juntura · punto cruz: puntokruz, puntokruzian, kruzetan · hacer punto: eskutako lana egin · a punto de: eiñian, ixa ...an · al punto: puntuan
punzada: zastara
punzón: ezten, ziri · de albarca: abarka-ziri
punzón: zan
puñetas: otxokuarto, puñeta
puñetazo: ekubilkara, agiñetako
puñetero: madarikatu
puño: ekubil
pupilaje: apopillaje
puré: zuku · hacer puré: zukutu
purga: purga
purgaciones: galikara, galiko, purgaziño
purgatorio: purgatorixo
puro: garbi, puru; zigarro-puru · puro, sin mezcla: uts
pus: pasmo, zorna, puzunixa
pústula: pusillo · llenarse de: pusillotu
puta: puta, neska txiki, tortola, bizimoduko, paseko, emoten dabena · hijo de: putaseme · ir de: putatara joan, palankara joan, apotan ibilli · en putas: putatan
putada: putakerixa
putero: apo, putero, putazale
puto: putar
puyazo, meter un: zirixa sartu, adarkaria sartu
pyrus communis: madari; peral