Skip to main content

N

Gaztelera : euskara

Gaztelera-euskara hiztegitxo bat duzu hau, bilatze lanerako lagungarri izango delakoan. Aurkitutakoan, jakina, euskarakora jo beharko da hitzaren erabilera eta esanahi zehatza jakin nahi bada.

nabar: arbisoro
nabo: arbi
nacer: jaio, sortu · haber nacido para: jaiua izan · nacido en paraje difícil: otamotxian, larre motxian, azittakua
nacimiento: jaiokera · dia de nacimieno: jaiotegun
nación: naziño
nacionalista vasco: abertzale, nazionalista
nada: bapez, ezebez, uts, ezer, piparrik pez, zipitzik pez · estar sin hacer nada: zerura begira egon · no tener nada que hacer: jai euki · nada que perder: zer galdurik ez izan · quedar sin nada: goixan zerua eta beian lurra geratu · no estar para nada: iñorako ez egon
nadar: igari egin · nadar de espaldas: aratian · nadando: igarixan
nadería: uskerixa, txatxarkerixa
nadie: iñobe(z)
nado: igari
naipe: karta
nalga: ipurdi, ipurmamiñ, ipurratal
naranja: laranja, naranja
narciso: aratuste-lora
narcisus bulbocodium: aratuste lora; narciso
narigudo: surluze
nariz: sur · nariz aguileña: sur-kaku · nariz chata: sur-motz · nariz larga: surluze, porra · cartílago nasal: sur-mintz · ventana de nariz: surzillo · estar hasta las: kokoteraiño egon
narria: lera · narria improvisada: zama
nasturtium officinale: berro; berro
nata: esnegain, esnetela, esnegoen, apar
Natividad, dia de la: Natibittate egun
natural: natural · como es natural: naturala dan moduan
naturaleza: naturaleza
naturalizarse: bertako egin
naturalmente: berez
náusea:, gorako, botagura, okara, larrigura, larritasun
navaja: kutxillo · de afeitar: labaiña
Navarra: Naparrua
navarro: napar; napar-jente, napar-kasta · de habla vasca: napar-euskaldun
Navidades: Gabonak
neblina: afoñu, brisa, belaiño
necedad: tontokerixa, mozolokerixa, txepelkerixa, txotxolokerixa, aldrebeskerixa, txatxukerixa · temporada de: txatxualdi, txotxoloaldi
necesariamente: derrigor, naitta naiez
necesario, -a: naitta naiezko, biarrezko, premiñazko
necesidad: premiña, biar, nezesidade · necesidad inexcusable: derrigor · pasar necesidades, carencias: nezesidadia pasau
necesitado: nezesitau
necesitar: biar izan, falta egin, nezesitau
necio, -a: kaskal, kaskill, txotxolo, txatxala · volverse necio: txotxolotu, kaskaldu
negación: eza
negar: ukatu, negau
negativa: ezezko, ezetz
negligencia: ardurabakokerixa
negociante: negoziante, ijitto, tratante
negocio: negozio, maats
negro, -a: baltz, beltz; moro #illintixa baiño beltzaua; zartaiñ ipurdixa baiño beltzaua; zartaiñak lapikuai: alde ortik beltz ori
negruzco: beltzixka
nervio: nerbixo · de poco nervio: geldi, geldo, odolbako · mal de nervios: nerbixotako, esteriko
nervioso, -a: nerbioso, durduri; txipriztiñ, zazpiki · estar nervioso: tripak estu euki, tripak jaten egon
nevada: edurte
nevado: edurra zuri
nevar: edurra egin · empezar a nevar: edurra asi, edurrak jo, emon · nevar o llover con placidez: mara-mara jardun
nevera: edurzulo, nebera
ni: ezta
nicotiana tabacum: tabakorri; tabaco
nido: apixa · de pájaro: txori-apixa
niebla: belaiño, laiño · niebla de hondonada: erlaiño
nieto, -a: loiba; billoba
nieve: edur · húmeda: edur-busti · imperceptible: edur-kisi, edur-lapatx · nieve granulada: edur-pikor, txirkora · con viento: bisuts · de primavera: kuku-edur · pisada: batz · onom: mara-mara, blasta-blasta · desnevar: lurmendu · espacio desnevado: lurmen
nimiedad: uskerixa, txatxarkerixa
ninguno: bape; iñungo; ningunu
niña del ojo: erdiko beltz
niño, -a: ume · niña picolera: atsotxo · niño muerto: aingeru · volverse: umetu
niñera: umezaiñ
niñería: umeterixa, zeterixa; umekerixa
niñez: ume-denpora · en la niñez: umetan
níscalo: piñatela, robilloi, riskalo
níspero: mizpilla
nivelar: berdinddu
no: ez · el no: ezetz · que no: ezetz · a que no: ezetz
nocedal: intxaurdoi
noctámbulo: gautxori
noche: gau; illun · noche de luna llena: gausereno · Nochebuena: Gabon egun · Nochevieja: Gabonzar, Urtezar · buenas noches: gabon
nodriza: iñude
nogal: intxaur arbola
nombrar: izentau
normal: normal, korriente, legezko, natural · con normalidad: normal · no ser normal alguien: normala ez izan, naturala ez izan
normalizarse: normaldu
normalmente: normalian
norte: iparralde
nosotros: gu, geu
nota, dando la: itxurakerixetan ibilli
noticia: barri, notizia, albista; entzuera, entzute
noticiario (antiguo) de radio: parte ofizial
notorio: jakin, jakiñeko, ezaun · ser notorio: ezaun izan
novatada: kintada
novato: barri-barri, neofito · ser novato: barri-barri egon
novedad: barri, nobedade
novena: beratziurren
novia: nobixa, andragei, laguntxo, aixkire; atso · novio: nobixo, laguntxo, aixkire · pareja de novios: nobixo-nobixak · cuando novios: nobixotan
noviembre: nobienbre, zemendi
novilla, -o: biae, bigantxa, ixko, txal-ixko · hacer novillos: txarrittan egin, pipar egin
nube: laiño · nube de tormenta: ode, ode-laiño, ode-tontor · nubes rojizas: oskorri, ostia-laiño · nube alta y ligera: ode-lauso · nubes que anuncian mal tiempo: ipar-laiño
nublado: laiñotsu, laiñotu, laiñotuta, laiñope, goibel
nublarse: laiñotu · nublarse la vista: lausotu
nuboso: laiñotsu, laiñotuta, goibel
nuca: kokote
núcleo de pelota: kiski
nudo: korapillo · nudo de tronco: arakaitz, arapo · nudo corredizo: korraize · nudo de dedo: azkoskor
nuera: erraiñ
nuestro, -a: gure, geure
nueve: beratzi
nuevo, -a: barri
nuez: intxaur · nuez de garganta: gangarda, zintzur, intxaur
número: numero, lumero
nunca: iñoiz, sekula, sekula santuan, egundo
nutria: urtxakur, igabera