Skip to main content

Ubera

 • a. (a). izenordaina. (Angiozar., Eibar., Leintz., Oñati., Ubera.) Hura. · Aquel. . A da nere anaia.. komentario 1 Sin. áura.
 • 2. arresi, arresíxa. (d). izena. (Ubera.) Aldapan dagoen soroari eusteko egiten den horma.. Sin. soórma.
 • 2. aska, askía. (b). izena. (Ubera.) Alberga, uraska.   Abrevadero.. Eruaizu beixak askara. . Ik. álberga.
 • 1. azpízuri, azpízurixa. (b). izena. (Ubera.) Hegabera.   Avefría.. Azpizurixak pasau die ta laster egualdi txarrak.. Sin. egabera.
 • bakándu. (c). du aditza. (Ubera.) Mehaztu.. Arbixa bakantzera goiaz solora.. Gutxi erabilia. . Sin. mieztu.
 • báldo, baldúa. (c). (Ubera.) Suegurra gainean txikitzeko erabiltzen den egur pusketa handia.   Pedazo grande de madera sobre la cual se trocea la leña a hacha.. Aixkoria balduan sartuta dago.. Don.k dio beraiek supiñ deitzen diotela honi, eta baldo dela bringagai den edozein egur pusketa handi.. Sin. súpiñ, trontzil. Ik. trangábel.
 • bésteko, béstekua. (a). izena. (Ubera.) Etxekona, albokoa, teilatupe baten bi bizitza daudenean.   En caseríos de dos viviendas, la contigua.. Bestekora joan, da ekarri azukarra.. Sin. etxékon.
 • ébate, ébatia. (a). (Ubera.) Ebagi (edo agian eban arkaikoa) aditzaren nominalizazioa Uberan.. Laster datoz gari-ebatiak./ Guraiza onek eztabe ebateik nai. . Ik. ebági.
 • eskóletxe, eskóletxia. (b). izena. (Ubera.) Casa escuela.. Auzuak einddakua da eskoletxia.. Etxeari berari baino gehiago Uberan eskolako atariari esaten zaio. Makiña bat jolas einddakuak ga eskoletxian. .
 • garándu. (c). (Ubera.) KARANDU (LEIN.). 1. garandu, karandu (Lein.). (-). du aditza. Aletu.   Desgranar alubias, guisantes, etc.. Polittoi, lagunduidazu babak garantzen. . Gutxi erabilia Bergara aldean. Sinonimoen artean aletu da zabalduena. Urkuldu eta irakurri ere esate dira... 2. garandu, . (-). da aditza. (eufemismoa.) (Leintz.) KARANDU (LEIN.). Mozkortu.. Atzo majo karandute etxeratu gintzen. . KARANDUTE. (Lein.). Mozkortuta...
 • gari-ópau, gari-ópaua. (d). izena. (Ubera.) Gari-opila.. Ik. paskua-ópill.
 • ída, idía. (a). izena. (Angiozar., Elgeta., Leintz., Ubera.) IRA. Pteridium aquilinum. Garoa.   Helecho. Idatan die gizonak.. Sin. garo.
 • 1. ítxi. (a). dio-du aditza. (Angiozar., Leintz., Oñati., Ubera.) Utzi.   Dejar. Orduantxe billurtu eta fubolai itxi ein nutzan. (AA ArrasEus, 186. o.) / Gaur panaderuak eztau ogirik itxi.. Osintxuko oso adinekoek ere bai. Iru ume itxi zittuan. Aniz. Mertzedesek dio itxi eta laga, bata zein bestea ezagutu dituela txikitatik.. Sin. laga.
 • itzárri. (b). da-du aditza. (Angiozar., Ubera.) ITXÁRRI (UB., ANG.). Esnatu.   Despertar(se).. Gaur beratzittan itzarri naiz.. Sin. itzartu, esnátu.
 • izardíttu. (-). (Ubera.) IZÁRTU (UB.). komentario 1 1. izardittu, izartu. (b). aditza. Sudar.. Asko izardittu naiz./ Eztozu kamiñeroik izardittuta ikusiko./ Eztau kamisetia izardittu be eiñ. .. 2. izardittu, izardittúa. (b). izena. IZARTU, -A. Sudada.. Egundoko izardittua artu dou pelotan. ..
 • kórta, kórtia. (a). izena. (Angiozar., Eibar., Elgeta., Ubera.) Ukuilua.   Cuadra.. Sin. záltai.
 • Langille txarrak kaka sarri, urrin joan eta nekez etorri. (c). esaera. (Ubera.) Uberan esaten den esaera. .
 • 1. lar. (b). graduatzailea. (Angiozar., Leintz., Ubera.) Demasiado.. Uste juat lar aguro ibiltzen aizela autuen. .
 • 1. larregi. (a). zenbatzailea. (Leintz., Ubera.) Gehiegi.   Demasiado.. Barriketa larregi dauka gauzonerako.. Sin. géixegi. larregiko, larregikua. (b). adjektiboa. Gehiegizkoa.. Larregiko beruak ein dittu. ..
 • 2. lárregi, lárregixa. (a). izena. (Leintz., Ubera.) Gehiegia.   Lo demasiado.. Larregixa eztok ona ezertarako.. Sin. géixegi.
 • lártxo. (c). zenbatzailea. (Ubera.) Larregitxo, gehiegitxo.   Demasiado (con matiz diminutivo).. Uste juat arek lartxo dakixela.. Sin. géitxo.
 • lez. (c). juntagailua. (Ubera.) LETZ. Legez, bezala, moduan.   Como.. Erregian lez bizi aiz./ Tontuan lez engaiñau gaittue. . ZEREN LEZ. Baita ZENBAT LEZ, honelakoetan: Zenbat letz etxoin biot?/ Ordu bete lez egon giñan zaiñ. Ez da oso erabilia; mendebal aldera gehiago.. komentario 1 Ik. modúan. létxe, . (c). juntagailua. Legetxe, bezelaxe.. Etxia laga giñuan letxe topau dou.. LEZ indartuta. Gehiago entzuten da.. Sin. bezélaxe..
 • líar, liárra. (c). izena. (Elgeta., Ubera.) LIGAR (EIB.), LEGAR. Legarra, gatzagia.   Cuajo, sustancia con la que se cuaja la leche.. Gaztaiak prensan eitteittut baiña; lelengo eskuekin liarra emun; guk gatzarixakin eitteituu. Liarra esateotsau guk, paiña gatzarixa esaten dotse Gipuzkuan geixenak. Enr. . Ubera-Elgeta aldera esaten da.. Sin. gatzári.
 • lórratz, lorrátza. (c). izena. (Ubera.) Arrastoa.   Huella, rastro.. Aizeri lorratzak agiri die lokatzatan.. Ik. aztárren, ankámarka, árrasto.
 • ólzar, ólzarra. (d). izena. (Ubera.) Abereen jana xehetzeko egurra. .