Skip to main content

Eibar

 • a. (a). izenordaina. (Angiozar., Eibar., Leintz., Oñati., Ubera.) Hura. · Aquel. . A da nere anaia.. komentario 1 Sin. áura.
 • aasa. (-). izena. (Eibar.) "Zestogiñak otzarak eta antzerakuak egitteko darabillen erreminttia, helduleku bikua.. Zestogiñak eta zumitzak refinatzeko erabiltzen dabe, zepillua moduan. Oiñ piñuak zuritzeko be bai". (SB Eibetno)..
 • abádetar, abádetarra. (d). adjektiboa. (Eibar.) Elizkoia.   Clerical. . Abadetar amorratua izan zan beti. (Etxba Eib)..
 • abarkágiñ, abarkágiña. (d). izena. (Eibar.) "El/la que hace albarcas.. Lengo baserrittarrak, eurak abarkagiñak.. Sin. abarkéro.
 • abauts, abautsa. (-). izena. (Eibar.) Butrino de madera para pescar. .
 • abelétxe, abelétxia. (d). izena. (Eibar.) "Majada.. Iragorriko abeletxian izan giñan egun artan..
 • 2. abéndu, abéndua. (d). izena. (Eibar.) (Milvus sp.) Milano. Abenduak eruan deskuz txitxarik geixenak. Sin. miru, txittalapur.” (Etxba Eib). “Buteo buteo. Ratonero. Sin. txitxalapur.” (SB Eibetno).. Ik. míru, txitxalapur.
 • abijói, abijóia. (d). izena. (Eibar.) Apus apus. Vencejo.. Abijoia, ernadian antzerako txorixa. (Etxba Eib).. Sin. egabera baltz, beltxijóe.
 • abospolo, abospolua. (d). adjektiboa. (Eibar.) "Inozo samarra eta patxadatsua.   Pánfilo. . Ikusi al dozu abospolo ori?.
 • adarréko, adarrékua. (d). izena. (Eibar.) Medida mínima de capacidad.. Adarreko bat patxar Erremona Martantzat, ondoezik dogu ba oian. (Etxba Eib)..
 • afáriketa, afáriketía. (c). izena. (Eibar.) "Juego de niños, cosa de broma. . Umien afariketia dirudi autu orrek./ Afariketia zalakuan, milla errialen okerra.. afariketan, . (-). "A comiditas; a papás y mamás. Sin. amatxoka ibilli." (SB Eibetno). . Sin. kozíñeketan..
 • agíraka, agírakia. (c). izena. (Eibar.) Reprensión.. Gurasuen agirakian bildurretan dago. (Etxba Eib.). Sin. asarre. agiraka egin, . (-). esapidea. Errieta egin. ..
 • agokatu. (-). (Eibar.) SB E. "Pieza bat bestian zehatz sartzia.   Ajustar, encajar". (SB Eibetno)..
 • 2. aittu, aittua. (d). izena. (Eibar.) SM E. Aditua.   Entendido, versado.. Bidian matarifia billau eben, eta a be eriotza kontuetan aittua zalako edo, gelditu erain detsa ta artu dau Kaximiron pultsua. (SM Ezten)./Gizon aittua legietan. (Etxba Eib)..
 • aittunkérixa, aittunkérixia. (d). izena. (Eibar.) "Pedantería.. Ez dakitt aittua izango zan; baiña aittunkerixia ez jakon falta..
 • aize-aundi, aize-aundixa. (-). (Eibar.) AIXE-AUNDI (EIB.). "Vendaval, ventolera.. Aixe aundixakin kontuz, teillatua be airau leike". (SB Eibetno). . Sin. aize-bolara, mendabal.» (SB Eibetno).. Sin. mendébal, aize-bolára.
 • aize-pasa, aize-pasia. (-). (Eibar.) AIXE-PASA. "Corriente de viento.. Guk beti . Ik. kórrent.
 • aize-zúlo, aize-zúlua. (c). izena. (Eibar.) AIXE-ZULO (EIB.). Poro.. Aixe-zulua dauka pieza orrek eta erreusetara botaizu (Etxba Eib)..
 • aizezko, aizezkua. (-). (Eibar.) AIXEZKO (EIB.). Carabina de aire comprimido.. Aixezkuakin kanpeoia nitzuan! Aixezkuakin daneri irabazten netsen nik. (SB Eibetno).
 • ajura, ajuría. (d). izena. (eufemismoa.) (Eibar.) Ayuda, lavatiba.. Ipiñixozu ajuria perrejil kertentxo batekin. (Etxba Eib)..
 • akábatzaille, akábatzaillia. (c). izena. (Eibar.) Leuntzailea.   Pulidor.. Akabatzailliak ezagun izaten dabe kalian be: musturra baltza. Baiña ondo irabazten dabe akabatzen. (SM).
 • aker-usaiña izan. (-). esapidea. (Eibar.) Baserri giroko ohiturak (zentzu peioratiboan) laga ez dituenari esaten zaio.. Aker-usaiña ez jako joan oindiokan (AAG Eibes)..
 • aketu, aketúa. (d). izena. (Eibar.) Gizakotea.   "Hombre de estatura más que regular.. Arrate ballian baziran aketuak bildurra sartzeko bestekuak..
 • alábiar, alábiarra. (d). izena. (Eibar.) Zoria, patua.   "Destino, sino.. Alabiarra izan zan, baketan bizi giñan errittik betiko urten biarra..
 • aldasbera, aldasberia. (-). (Eibar.) Pendiente descendente..