Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

zentzunéko, zentzunekúa. (c). Izena. Zentzuna edo zuhurtzia duen pertsona edo gauza. · Cosa o persona juiciosa. Zentzuneko gauza bat eztau esan sermoi osuan./ Neri zure gizona beti pentsau izan jata zentzuneko personia.
zentzúzko, zentzuzkúa. (c). Adjektiboa. Zentzua edo arrazoia duen gauza. · Cosa razonable o juiciosa. Zentzuzkuak esan zittuan esan zittuan berbak. Klem./ Joan dan juntan arek etzeban esan zentzuzko berba bat.
zenzerráda, zenzerradía. (d). Izena. Cencerrada a los novios. Lenao emen be eitte ei zan intxarri-jotia ta, auzo-ermittan ezkilla o, kanpaia jotia ta olakuak. Neuk eztot ezautu e. Kastillan bai. Kastillan zenzerradia; Kastillan gogorra. Don.” Goian ikusten dugunez, Don.k dio Gaztela aldean ohizkoa zela, baina hemen ez duela ezagutu..
zéozela. 1.zeozela. (c). Adberbioa. Zela edo hala. · De alguna forma. Eztakitt zela, baiña zeozela moldau biou illan azkenera aillegatzeko. content_copy zelábaitt, zela ero ala. 2.zeozela. (c). Adberbioa. Zela edo hala. · De deficiente manera. Marruekosen be zeozela bizi die./ Kuartua pintau dau, baiña zeozela. content_copy zelábaitt, zela ero ala.
zéozelako, zéozelakua. (c). Izenlaguna. Zelabaitekoa. content_copy zelabaittéko.
zéozer. (a). Izenordaina. Zer edo zer. · Algo. Zeozer ein biakou.
zepa. 1.zepa, zépia. (c). Izena. Metalak galdatzerakoan ateratzen duen zaborra. · Escoria. Or eote zuan zepia, ta pillia inddakuan ba fuera bide ezkiñan batera. Jen.” content_copy eskárbill. 2.zepa. (d). Adjektiboa. "Gozotasunik gabea (lurra), lur harroa ez dena, aitzurrean itsatsita geratzen dena, labrantzarako txarra. Zer nai dozue lur zepa onetan artzia?" (Lar Antz).” Esamoldeak: zepa-zepa. (d). Adberbioa. xepa-xepa. Trinkotuta. · Apelmazado. Arro-arro, libre-libria, luzia ta arrua. Batzuk eoten dia xepa-xepa, arek soltau ezindakuak izate zien; arrua biar izate zan, ta illia komeni zan ola luzia. Pedro.” Artileari buruz dihardu..
zepátu. (d). da Aditza. Lurra tringotu. · Apelmazarse la tierra. Buztin-lurra ero zepatu; zatartzia lurra. Tringotu esan izan da emen geixao baiña. Klem.” Ia galdua.. content_copy tringótu.
zepatz. zapatz. 1.zepatz, zepatza. /eu/user/3. (d). Izena. Txirbia, berez sortutako zuhaitz-landarea. Txirpixa esaten dotse orri, pao-zepatza eo, aitz zepatza; zepakua da, osea ke txarakua, berez etorrittakua. Juantxo. "Aritz-zapatzak: robles chaparros." (Izag Antz).” 2.zepatz, zepatza. /eu/user/3. Izena. Oñati. "La lana apretada formando como pelotillas." (Izag Antz).
zepéliñ, zepelíña. (c). Izena. lagunartekoa Mozkorra. · Borrachera. Kriston zepeliña arrapau giñuan atzo. SXX. mende hasierako aire-ontzi famatuaren ohoretan.” XX. mende hasierako aire-ontzi famatuari ohore egiten dion berba. content_copy atxur, melokotóe, -i, atal.
zépillo. 1.zépillo, zépillua. (a). Izena. Cepillo en general.
zépillo
2.zépillo, zépillua. (c). Izena. Cepillo de carpintero. content_copy arótz-zépillu.
zépo
zépo, zepúa. (c). Izena. Txoriak, arratoiak, etab. harrapatzeko tranpa. · Cepo para pájaros, ratones, etc.
zer. (a). Izenordaina. ze. Zer. · Qué. Ze esan dozu? ZE entzuten da gehienetan. .
zéra. (a). Izenordaina. Palabra que se usa en sustitución de una que no nos viene a la memoria; tambien cuando queremos hacer una enumeración. Erosidazu zera, zigarro pakete bat./ Zera esan dosta: oian egoteko ta pastilla onek artzeko. ohar bat Esamoldeak: zeréko zéra. (c). Esapidea. Erdi brometan, izena ebitatuz baina sujerituz, erabiltzen da. Zereko zerak esan jostak juateko zereko zerera eta preguntatzeko zereko zerai ia nun laga zeban zereko zera./ Zereko zerian emun jotsan laztana. ez zera. (b). Esapidea. Besteak esandako ezezko esaldiari aurka egiten hasteko esapidea. Eztaukala dirurik? Ez zera. Nun jauzkak pa terrenuekin etaratako milloiak? bai zera!. (b). Interjekzioa. Qué va! Ori politta dala? Bai zera! Pentsau eingo jak.
zerbáitt. (c). Izenordaina. Zer edo zer. · Algo, alguna cosa. Zerbaitt ikusten bozu, erosi. Gutxi erabilia.. content_copy zéozer.
zerbáitti edo norbáitti deboziñóik ízan ez. (c). Esapidea. Ez gustatu. Orrek lanai eztotsa bape deboziñoik./ Nazionalistia izan arren Arzallusi eztotsa bape deboziñoik.
zer dala ta. (b). Juntagailua. adierazkorra ze dala ta. Zergatik. · Por qué, a santo de qué. Ze dala ta pagau biot multia kulpia beria bada. ZE DALA TA esan ohi da, batik bat..
zérden, zerdéna. (d). Adjektiboa. zarden (Oñ., Antz.). Lerdena, liraina. · Esbelto/a y hermoso/a. "Derecho, bien formado, esbelto." (Izag Oñ). Zerdena, aundixa ta edarra danian, zerdena. Klem.” Ia galdua..
zerégiñ, zeregíña. (b). Izena. Quehacer, tarea, ocupación. Beste zeregiñik ezpadago joan eingo ga./ Arek pe bere zeregiñak eukikoittu ta laga daixogun bakian.