Skip to main content

Bergara aldeko hiztegia

ua-uau. IzenaOnomatopeia. haur hizkera Txakurra. Ua-uauk zer eitten dau? (SB Eibetno). content_copy txitxi.
úar, uárra. (c). Izena. Angiozar, Ubera. úgar. Herdoila. · Roña, herrumbre. Ubera ta Anguzarren uarra esate jotsek erdoixai. content_copy órdai.
uártu. (a). da du Aditza. Angiozar, Ubera. ugártu. Herdoildu. · Roñar(se). Uartutako sarda puntia sartu jako ankatik. content_copy ordáittu.
ubéldu. 1.ubeldu. (d). Aditza. Amoratarse. Betondua ubelduta zeukan./ Laster ubelduko jatzu ipurdiko golpia. Beltzittu da erabiliagoa. . 2.ubeldu, ubeldúa. (d). Izena. Moratón, cardenal. Gorputz guztia ubelduz beteta urten zeban komisarixatik. Beltzittu edo beltzune erabiliagoak dira..
Ubera. (a). Toponimoa. Bergara eta Elgeta artean dagoen auzoa. Esaerak: Ubera trebera, Elgeta maleta, Anguzar trapuzar, Bergan tronpia ta Antzuelan koipia. (d). Esaera. Klem. Garai batean oso ezaguna zen esaera. Esamoldeak: Ubera-lau, ubera-laua. (c). Toponimoa. Uberako kalea eta ingurua. Ubera-lauan amar bat etxe egongo die.
úbeta, úbetia. (d). Izena. Errotako andapararen "konportaren" atea. · La compuerta del depósito del molino. Ubetia. Errotan bertan graduau eitten jaue geixao emun ero gutxiao emun ero, ero arrixa gelditzeko. Ubetia izengo zan ba. Don.” Etim.: ur+ate, beharbada..
úda, udía. (a). Izena. Verano.
udabárri, udabarríxa. (a). Izena. Primavera.
udaguen, udaguena. Izena. Eibar. "Udazkena. Baserrietan kalean baino gehiago erabiltzen da berba hau." (AAG Eibes).
udalora, udaloria. Izena. botanika. primula vulgaris. Eibar. Primula, vellorita.
udázken, udázkena. (a). Izena. udatzen. Otoño. Oso adinekoek UDATZEN edo Uda-atzen ere bai. Uda-atzenian garo-karruak eta alako batzuk bai, besteik etzeuan, garoz kargauta karruak, gurdixak. Sot.” Oso adinekoek UDATZEN edo UDA-ATZEN ere bai. UDAGUEN ere entzun daiteke Eibarren eta eskualdeko beste zenbait lekutan, adinekoen ahotan.
úel. ual, ubel. 1.uel, uéla. (c). Izena. Uhala. · Correa de cuero. Uztarrixa lotzeko uela apurtzen danian korapillua eitte jako./ Guk miña esaten dotsau, olako... onetxen moduko zer bat, uelakin barruan lotuta egoten da, taka, taka, taka, arek joten dau. Luis./ Manofrak, eztakit zuk dakizun zelakuak dien, burdiñia ei dauke, koskorrak ei dauzke ta, uela emendik ola, ta au sartu eskuen da, burdiña-koskuak ei dia, manofrak orrek. Ben.” Uztarriarenari EDE ere bai.. 2.uel, uéla. (d). Izena. Anezkari bultza egiteko ehundegiak alde bakoitzean besoei lotuta dituen sokak. Ehuleak soka horiei tira eginez anezka mugitzen du alde batetik bestera. · Cuerda del telar que al tirar de ella el tejedor, la lanzadera recibe los golpes que la hacen circular de un lado a otro de la urdimbre colocando la trama. Eta uala, emendik berakua uala, ta beso au zan ual baten bidez anezkiai bultza eitten otzana. Josu.” 3.uel, uéla. (d). Izena. Llanta de carro. Uztaua dok ori be; meia danian uela. Burdixai, burdi zorrotzai eitte jakok orrekin, ia plantxa dezentia. Da meia baldin bada uela. Don.” 4.uel, uéla. (d). Izena. Burdinazko uztaua. · Aro de metal. Ordenia emun otxanian borreruak, tornuan uela ipiñi lepotik, tornuai emun buelta, zela itto-ben. Hil. (AA BergEus)” 5.uel, uéla. (d). Izena. Atearen ardatzari hormaren kontra eusten dion altzairuzko xafla.
uez.
úfal
úfal, ufála. (c). Izena. ujal (Eib.). Uholdea, uraundia. · Inundaciones. Agostuko ufalak kalte aundixak ein zittuan./ Ufala guk etxuau esaten, guk uraundixa esaten dou, ufala Plaentxian da. Don.” Sin. urixola (Aram.).. content_copy uraundí.
ugáldu. (b). da Aditza. Ugaritu. · Aumentar en número. Aspaldixan tabernak ugaldu ta taillerak urrittu. content_copy ugaríttu. feedback urríttu, gutxíttu.
ugar.
ugari. 1.ugari, ugeri. (b). Zenbatzailea. Abundante. Jente ugari dabill kalian./ Orrek ipuiña ugari dauka./ Ugari dago aurten perretxikua./ Emakumia, umiak ugeri eukitzeko eta lan ugeri eitteko. Mertz. (AA BergEus)” UGERI ere bai Osintxuko adinekoek.. feedback urri. 2.ugari, ugaríxa. (b). Adjektiboa. Zer asko duena. Atributo gisa erabilia ia beti. · Abundante, de muchas unidades. Bedar txarra ugarixa izaten da./ Kasta ugarixa da ijittuena./ Ondo ugarixak die etxe aurreko madarixakBedar txarra ugarixa izaten da./ Kasta ugarixa da ijittuena./ Ondo ugarixak die etxe aurreko madarixak. Horrelako testuinguruetan bakarrik. Ez da esaten "ugarixak izan zien iez huelga-egunak" eta horrelakorik. Honelakoetan ugari.. feedback urri.
ugaríttu. (b). da Aditza. Aumentar en número. content_copy ugáldu. feedback urríttu, gutxíttu.
ugaríxo
ugaríxo, ugarixúa. (a). Izena. ugaratxo (Eib.), ugatxo (Aram.). Igela. · Rana. Probaittuzu ugarixo-ankak? Ba oso gozuak ei die.