Skip to main content

Gizurra esan neban Getaríxan, da ni baiño len zan atarixan