Skip to main content

posposizioa

 • abarrian. (c). posposizioa. Antzean, bezala... (testuinguruaren arabera) esan nahi duen postposizio moduzkoa.   Posposición modal de diferentes matices según el contexto.. Tontó ábarrian asi giñan alkarri bultzaka, jolasian, eta azkenian burrukan akabau giñuan./ Prixaka abarrían gertau dot bazkaixa eta alamoduzkua dago. . Azentua desberdin dute goiko bi adibideek, ez dakit zergatik.. Ik. berándu abarrían, tonto abarrian.
 • 3. alde. (a). posposizioa. A favor de.. Jente guztia Realan alde dago.. Noren alde.. Sin. fabore.
 • 2. arte. (a). posposizioa. Hasta.. Biar arte./ Lagunduko dotsut kalera arte. . arteraiñoko, arteraiñokua(k). (c). ARTERARTEKO, ARTERARTEKUA(K). Ordura artekoak.. Arteraraiñokuak barkatu notsan baiña gerokuak ez... arteraiño, . (c). ARTERARTE. Ordurarte.. Arteraiño pozik bizi zan./ Etzeban arterarte olakorik pentsatzen. ..
 • 1. ártian. (a). posposizioa. Artean.   Entre.. Bixon artian jangou./ Kotxe artian ibilli biar izaten die karreristak.. Arteko, artetik, artera, arteraiño, etab. .
 • 2. áurre, áurria. (b). posposizioa. La época o el momento anterior a algo.. Gerra aurria bastante baketsua izan zuan./ Afalaurrian eingou berba. . Ant. óste.
 • 4. barri. (b). posposizioa. Recién.. Jan barri nago ta enoia baiñatzera./ Oinddio karneta etara barri zeukan. . Aditzaren atzetik..
 • 5. barri. (b). posposizioa. Acerca de (saber).. Eztakitt ezer onen barri./ Anaian barri jakin zebenian segittuan artu zeben abioia. .
 • 2. barru. (-). posposizioa. Dentro de.. Bi aste barru Karnabalak die. .
 • 5. bete. (a). posposizioa. Lleno de.. Zakua bete perretxiku topau dau./ Poltsikua bete diru dauka. .
 • 4. biar, biárra. (c). posposizioa. Zenbait aditz partizipioren atzetik jarrita, mania, grina.   Manía, ansia excesiva. Se utiliza pospuesto a algunos participios verbales.. Ori da jan biarra daukazuna./ Gaurko gaztiak daukazue ibili biarra, Jesus, Maria ta Jose./ Ikasle orrek eukitzen dau preguntau biarra. . Erre biarra, gastau biarra, erosi biarra.... zoratu biarrian, . (c). Ia zoratuan.. Eta hain elegante ein auen lana, danok zoratu biherrian itxi gindduen. (AA ArrasEus, 206. o.).. Berdin beste aditz batzuekin: jausi biarrian, errebentau biarrian... Jaustear, lehertzear, alegia...
 • billa. (a). posposizioa. En busca (de), a la busca (de).. Perretxiku billa nabill./ Zure billa nator. . billa joan, . (b). aditza. BILLA ETORRI, JARDUN, IBILLI, BILLAKA. BILLA JOAN, ETORRI, JARDUN, IBILLI. BÍLLAKA. (b). Buscando . Atsalde guztia billaka ta billaka jardun giñuan, baiña alperrik.. Ik. billáu..
 • 5. buelta. (c). posposizioa. Nundik buelta. Nondik zehar. Nundik buelta joan zate Urkulura?/ Elgetatik buelta joan giñan Kanpazarrera. .
 • 2. eske. (a). posposizioa. Pidiendo.. Aspertuta nago leku guztietara lan eske joaten. .
 • 4. esku. (b). posposizioa. Noren esku.   A cargo de, bajo la responsabilidad de.. Ni banoia ta zure esku gelditzen da afaixa./ Ez aiz akordatzen? Ire esku laga giñuan abixuak pasatzia.. Ik. kargu, kontu.
 • 2. fabore. (b). posposizioa. Alde.   A favor de.. Milla duro jokatu dot zure fabore./ Aizian fabore etorri giñan denpora guztian.. NOREN fabore.. Sin. alde. Ik. kontrafabóre jokatu.
 • 2. fuera. (a). posposizioa. Kanpora.   Fuera de.. Aura etxetik fuera dabill aspaldixan./ Orrek eskolatik fuera eztau liburuik zabaltzen.. -tik fuera.. Sin. kánpora.
 • 4. gaiñ. (c). posposizioa. Bajo la responsabilidad.. Eneuke ezetara be lan ori neure gaiñ artuko./ Zeure gaiñ artu dozu azkenian ardura guztia.. NOREN GAI.
 • 2. gaiñ. (b). posposizioa. GAIÑIAN. Sobre, acerca de.. Politikian gaiñ obe dou ez berba eiñ, asarretu eingo ga ta./ Eztaukat ezer esateko orren gaiñian. . GAI.
 • 3. gaiñian. (a). posposizioa. GAIÑETIK, GAIÑERA.... Sobre, encima de.. Mai gaiñian dago kutxillua./ Kendu liburuak oe gaiñetik. .
 • 1. gorabera. (b). posposizioa. Más o menos, a pesar de.. Milla pezeta gorabera naixao dot erloju ona erosi./ Zor batzuk gorabera urtian azkenian San Silbestre./ Ederki ibilli giñan, asarrealdi batzuk gorabera. . gutxí gorábera, . (a). GUTXÍ GORÁBERA. (a). Poco más o menos. ..
 • 1. ínguru, íngurua. (b). posposizioa. Cerca de, alrededor de.. Larogei pezeta inguru balio dau gasoillak./ Amarrak ingurua da./ Gabon inguruan izan zan. .
 • 2. kánpora. (b). posposizioa. Aparte de, por lo demás.. Zakar samarra da; ortik kanpora oso mutill ona. . -TIK kanpora. "Ortik kanpora", ia bakarrik.. Sin. fuera.
 • 2. kargu, kargua. (c). posposizioa. (Norbaiten) kontu.   A cargo de alguien.. Zure kargu geratzen da etxia./ Eneuke ezer lagako orren kargu. . Sin. esku, kontu.
 • 3. kontra. (b). posposizioa. KÓNTRARA. Apoyado.. Pastoriei tta esaten jau ori: “Makillian kontra zerien dago ori tta, pentsatzen egongo da. Makillian kontrara dago ori. Don.. ZEREN kontra edo kontrara. .
 • 1. kontra, konpria. (a). posposizioa. Aurka.   Contra.. Enago zure kontra. . komentario 1 kóntra eiñ, . (b). Llevar la contraria, enfrentarse verbalmente. . Arek kontra eittearren baitta bere buruai be. . komentario 1.