Skip to main content

zenbatzailea

 • 3. áinbesteko bat. (c). zenbatzailea. Kopuru jakin bat (dirua, jeneralean).   Una cantidad determinada (dinero, generalmente).. Saltzen daben kotxe bakoitzeko ainbesteko bat emoten dotse./ Berak ainbesteko bat irabaziko dau ta beste guztia nausixandako izango da.. Beharbada hitz honen kalkotik datorke sarri entzuten den esaldia: Guk tantora eitten juau lan, irabazietatik hainbesteko bat dela berentzat, alegia. Beste hauek ere erabiltzen dira, nahiz eta gutxiago: onenbesteko bat, orrenbesteko bat.. Ik. áinbeste, tántora lan eiñ.
 • áinbesterako. (b). zenbatzailea. Para tanto.. Ez ari asarretu, eztok ainbesterako ta./ —Bi illabeterako noia bakaziñotara. —Ainbesterako?. Gutxiago erabiltzen diren kidekoak: onenbesterako, orrenbesterako.. Ik. áinbeste.
 • amábi. (a). zenbatzailea. Doce.. amabixak jo, . (-). (argot). Zakila tentetu . Ik. jorgek egunonak emon.. amabi-amabixetan, . (-). (Eibar.) Hamabietan puntuan. . Amabi-amabixetan agertu zan, uts egin barik. (AAG Eibes)...
 • amábost. (a). zenbatzailea. Quince.. gaur ámabost, . (c). Dentro o hace dos semanas.. Ik. gáur zórtzi.. amabostían beiñ, . (c). AMÁBOSTERO. Cada dos semanas...
 • 1. amaika. (a). zenbatzailea. Once..
 • 2. amaika. (b). zenbatzailea. Hainbat, asko, ugari.   Mucho, cuantos. Gixajo aura be amaika lan einddakua zan ba./ Amaika ikusteko jaio giñan!. amaika ikusteko jaio giñan!, . (b). esapidea. Harridurazko esapide ezaguna... amaika olako!, . (c). esapidea. AMAIKA OLAKO. Zenbat horrelako kasu.. Oiñ Roldanen asuntua jakin dda, baiña amaika olako egongo da./ Zeldara sartu eta kartak eta liburuak eruan, gaberdixan katxeau, ta amaika olako. .. amáikatxo, . (c). (adierazkorra.) Goikoaren zentzu berdina, baina adierazkorragoa.. Amaikatxo barre erainddakua da zuen aittajuna...
 • amáiru. (a). zenbatzailea. Trece.. komentario 1
 • amálau. (a). zenbatzailea. Catorce.. komentario 1
 • ámar. (a). zenbatzailea. Diez..
 • amásei. (a). zenbatzailea. Dieciséis..
 • amazázpi. (a). zenbatzailea. EMEZÁZPI. Diecisiete..
 • amazórtzi. (a). zenbatzailea. EMEZÓRTZI. Dieciocho..
 • apúr bat. (a). zenbatzailea. Puska bat.   Un poco.. Diru apur bat ein ddabela ta dana libre dalakuan dabill.. Sin. kisí bat, puxká bat. Ik. pittín bat. ápurka, . (b). adberbioa. Poco a poco.. Apurka-apurka, diruak ein zittuan.. Sin. puxkánaka..
 • 2. asko. (c). zenbatzailea. Partitiboaren ondoren jarririk, nahikoa, ugari, honelako esaldi adierazkorretan.. Len be bajaok tabernaik asko./ Eskolaik asko ikasi giñuan gure denporan. . askó da ba, . (c). esapidea. Handia da ba, harritzekoa da ba.. Ogixa aaztu jatzula? Zuri pasatzeko asko da ba. .. askótan, . (a). Sarri.   Muchas veces. Biak batzen dira maíz. Sarri askotan eztot jakitten zer eiñ.. Sin. sarri, sarrittan. Ant. gutxíttan..
 • azbéte. (d). zenbatzailea. Hazbete. Atzaparraren lodiera, luzera unitate gisa erabili izan dena.. Azbete inguruko zulua dauka tubuak. . Ik. oinbéte, árrabete.
 • 1. bana. (a). zenbatzailea. Uno a cada uno.. Bakoitzai sagar bana emon. .
 • bánaka, bánakia. (c). zenbatzailea. Unos pocos, unos cuantos.. Eztago perretxiku asko, ondo banakia bakarrik./ Sagar batzen ibilli ga; banakia bakarrik geldittu da arbolan./ Umiak okerrak geixenak, eta zuzenak banakia./ Eztauke arkuik (sagarrak), banakiak baleike baiña. . Banakia forma, batez ere..
 • bánaka(n) batzuk. (-). zenbatzailea. Bakarren batzuk.. Banaka(n) batzuk eitten dabe euskeraz baiña geixenak ez. .
 • 1. banaka-banaka. (b). zenbatzailea. De uno en uno.. Banaka-banaka pasau die korredoriak. .
 • bánakan bat. (b). zenbatzailea. Bakarren bat.. Banakan bat baleikek, paiña eztok asko topauko. .
 • bápe. (a). zenbatzailea. Batere (bat be).   "Algo" en frases afirmativas, "nada" en negativas.. Bape lotsaik baleuka eleuke ori eingo./ Eztaukat bape diruik. . bápez, . (a). zenbatzailea. Batere ez (bat be ez).   Nada, ninguno.. —Zenbat jente etorri da? —Bapez. ..
 • bápez. (a). zenbatzailea. Batere ez (bat be ez).   Nada, ninguno.. —Zenbat jente etorri da? —Bapez. .
 • 2. bastante. (a). zenbatzailea. Dezente.   Bastante(s).. Bastante neska dabill aintxintxika./ Bastante ardi zan atzo ferixan. . Ondoko izena mugagabean eta aditza singularrean. Izenaren ondoren ez da bastante esan ohi, «jente bastante, »dezente baizik: jente dezente. . Ik. dézente.
 • bat. (a). zenbatzailea. Uno.. bat, bátek, báti, báten, batendáko, batékin, báten, batétik, batéra, batérutz, batéraiño. Deklinabibe mugatua ere badu: bata, batak, batai, batan... Batak egixa esan zeban da bestiak gizurra.. ez bat eta ez bi, . (c). esapidea. Bat-batean, ezustean.. Eta orduan, ez bat eta ez bi, jaiki, kotxera joan, eskupetia artu eta tiroka asi zuan. .. batían béstian, . (b). esapidea. Nonahi, edozein lekutan, sakabanaturik.. Lagatzeittuzu gauzak batian bestian da gero ezin topau. .. batez be, . (a). juntagailua. Sobre todo.. Perretxikuak gustatze jat, batez be onduak.. Sin. géixenbat.. batenaz beste, . (b). BATAZ BESTE, BATEKUAZ BESTE. Uno con otro, un promedio.. Batenaz beste bos milla peseta galtzen urten dot frontoian./ Batenaz beste ogetabost pezetatan saldu jittunat tomatiak. .
  . Ik. erdíra jo..
  baten bat, . (a). izenordaina. Norbait.   Alguien, alguno.. Baten batek ikusi dau nere txapela? ... batekuaz beste, . (-). esapidea. . Ik. batenaz beste.. báta ta béstia, . (b). esapidea. "Berriketa asko". Mucho hablar, pero.... Zuk bata ta bestia, baiña majo bizi za./ Sozialistok bata ta bestia, baiña azkenian danen antzerakuak.. Ik. batenaz beste.. batá(k) béstia, . (c). izenordaina. Elkar.. Ezin dabe batak bestia ikusi./ Bata bestian atzetik datoz.. Aditza NORKduna bada batak, ez bada, bata.. Ik. álkar.. bat biar eta bera be ez, . (c). esapidea. Batere ez, indartuta.. Aurten sagarrak arkua dauka dana. Bat biar eta bera be ez ona. .. bataz beste, . (-). . Ik. batenaz beste..
 • bátzuk. (a). zenbatzailea. Algunos.. Bátzuk, bátzuk, bátzui, bátzun, bátzundako, bátzukiñ, bátzutan, bátzutako, bátzutatik, bátzutara, bátzutarutz, bátzutaraiño.. bátzutan, . (a). adberbioa. Algunas veces. .. bátzun bátzuk, . (a). zenbatzailea. Algunos, algunos de ellos.. Zuetaiko batzun batzuk eztie igual konforme egongo. ..